Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

mede belangrijk onderzoekingsmateriaal voor al degenen, juristen en anderen, die zich tot den strijd tegen het ongetemperde machtsbegeeren aangorden, waarin men vooralsnog weinig mee, maar daarenboven veel tegen heeft.

Wat, vergissen wij ons niet, daarin wel het allerergste is, is het gemis aan steun in zeker opzicht van een zeer groote macht: den godsdienst. Berust onze huidige cultuur voor een overwegend deel op macht, men mist in den strijd daartegen een krachtig, misschien het krachtigste, steunpunt, omdat de belangrijkste basis dierzelfde cultuur n.1. de religie, niet zooals voormaals de natuurlijke neiging bezit of in staat is zich tegen dit machtsbegeeren te keeren. Zooals voormaals èn voor de Essaeërs niet macht maar sociaalethiek op den voorgrond stond èn de eerste Christenheid tot laat in de Middeleeuwen wereldsche macht versmaadde. De opvatting van prof. Bordewijk in zijn praeadvies voor de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek, die met bijbelteksten tracht aan te toonen, hoezeer ook de geest van het Christendom de gemeenschap trekt binnen de sfeer van het verlichte eigenbelang, (aan de zucht tot zelfbehoud geappelleerd wordt om de menschen tot een hooger peil op te voeren,) is juist daarom belangrijk in zooverre zij kan getuigen voor het bewonderenswaardig zielkundig inzicht van den Stichter van het Christendom. Doch met het feit, dat men thans in de religie het zoozeer gewenschte steunpunt voor een strijd tegen het machtsbegeeren mist, is de vinger gelegd op een der meest tragische Verschijnselen van onzen tijd. Terwijl zij er mee voortgaat ons plichten tegen onze medemenschen en ons zelf in te prenten, ziet de religie zich niet alleen meer dan ooit in conflict met de werkelijkheid, die een voortdur'enden strijd vertoont, maar mist ook datgene, wat noodig zijn zou om dien strijd te doen beëindigen op een dergelijke wijze als waarop

Sluiten