Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

sequenties betrapt, wanneer men niet door feiten als de bovengenoemde aan de werkelijkheid werd herinnerd en niet door uitingen van vertrouwensvolle autoriteiten in zijn meening werd ondersteund. Als zoodanig moge b.v. dienen een moeielijk voor tweeerlei uitlegging vat' bare verklaring van den hoogleeraar Heering in een referaat voor de algemeene vergadering der Remontstrantsche Broederschap, waarin Kerk en Godsdienst, voor zooverre zij zich niet in dienst der verschillende grootmachten stellen, „quantités négligeables" genoemd worden. Van een instelling, die zelf aan handen en voeten gebonden schijnt, kan men moeielijk verlossing verwachten.

Mag men dus wel aannemen, dat men tegen het euvel van het ongetemperde machtsbegeeren bij de vormen van religie, waarop onze cultuur berust of oorspronkelijk is opgebouwd, met op dien steun kan rekenen, die men er zoo gaarne zoude vinden, daarbij komt nóg dat dit machtsbegeeren tot zekere hoogte in wetenschappelijk opzicht steun heeft gevonden. Terwijl het leidende beginsel der biologie waarheen het Darwinisme voert, de strijd om het bestaan en de natuurlijke selectie — we kunnen hier ter zijde laten dat reeds zeer vroege voorloopers zooals b.v. Empedocles daarvan gewaagden — van verschillende zijde aangevochten is geworden, deed zich tevens het omgekeerde voor n.1. uitbreiding harer beteekenis. Er ontstond een tamelijk sterke openbare meening omtrent dè gelijke geldigheid van dit beginsel ook voor de menschelijke maatschappij. Ook daarvoor zou dan de strijd om het bestaan vaststaan. Zoo werd uit de door Darwin aangenomen natuurwetten niet slechts- de noodzakelijkheid maar tevens de rechtvaardigheid van oorlog tegenover het pacifistische streven afgeleid. Hoemeer alle cultuurstaten zich in den gedachtengang van den strijd om het

Sluiten