Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

bestaan en de natuurlijke selectie inleefden, werden deze ideeën een macht in het volksleven die misschien wel dezelfde completeerende rol vervulden als de leerstellingen der Encyclopedisten vóór de Fransche revolutie. En toch, wanneer hij al heeft bewezen, dat de natuur door een onophoudelijken strijd om het bestaan wordt beheerscht en dat deze strijd in zijne blijkbare hardheid een selectie voortbrengt door zwakken en schadelijken te elimineeren, dan heeft Darwin daarbij zijn beginsel met groote voorzichtigheid uitgesproken en zijn ver_ klarende waarde beperkt tot de zuiver biologische verschijnselen van het dieren- en plantenrijk. Voor de toepassing der natuurwetten op de ontwikkeling der menschheid ontbraken hem trouwens de overtuigingskracht en de taal van een Rousseau. Bovendien was hij zich van vele zwakheden zijner gevolgtrekkingen bewust en als echte natuurvorscher er verre van hare onfeilbaarheid aan te nemen. En ook Wallace, die zich veel beslister dan Darwin over de juistheid der selectietheorie uitsprak, heeft deze voor wat hare betrekking op menschen betreft, belangrijk ingeperkt Wie toch nog mocht denken, dat de strijd om het bestaan zooals Darwin dien heeft opgevat en zooals die kan geconstateerd worden in de natuur eenige gelijkenis heeft met den menschelijken strijd, ziet trouwens ook over het hoofd dat mede Darwin de voornaamste oorzaak van den socialen vooruitgang en demenschelijke ontwikkeling in ethische factoren gelegen achtte.

Laat ons hopen, dat deze even gevaarlijke als quasi (dus onwetenschappelijke nimbus dus ten spoedigste vergaan moge. In plaats van de leer, die bruut egoïsme preekt van mensch of groep, komt dan vanzelf wat anders. Liefst uit het gebied der onderworpenheid van de individuen aan iets hoogers. Een idee die alleen dan effect zal kunnen hebben, wanneer hetgeen heden slechts

Sluiten