Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

te veranderen verleende hij toen wettigheid als belooning aan de reeds geboren kinderen wier ouders van een onwettige verbintenis afzagen om te trouwen Vervolgens streng tegen de natuurlijke kinderen optredende om beter tot het hart der vaders te kunnen doordringen, verbood hij aan die kinderen en hunne moeders iets te geven als gift en per testament Eindelijk stond hij de personen die in deftigen staat waren opgevoed niet toe in het openbaar het z. i. schandelijk vertoon van het concubinaat te geven. Zoo viel hij de instelling aan door den drievoudigen invloed van belooningen, straffen en het voorbeeld (Troplong, de 1'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains p 245 I 6). Holbach verwijst ons voor de gerechtelijke procedure die tot object heeft de verdiensten van een mensch te doen waardeeren naar „un procés en béatifïcation et déclaration de sainteté devant la Congrégation des Rites," waarbij men alle elementen en proces-vormen van onzen tijd terugvindt, vervolgens naar den Katholieken oorsprong van de openbare verdeeling van prijzen aan scholieren en naar het Christelijk regime van het sociale leven; het overwegend karakter der belooning als sociaal opvoedingsmiddel schijnt hem te zijn dat zij zeer intiem verbonden is met de economische bedrijvigheid. In alle verhoudingen tusschen menschen ging het om een goed gedrag, gedurende het geheele leven; „une oeuvre-chef, un chefd'oeuvre, était nécessaire pour acquérir la maitrise dans la Corporation." Nu is het wel een heele sprong uit het feit dat de organisatie van het werk het prijzend karakter der deugd en der bekwaamheid bevatte, te concludeeren dat dit karakter in den geest van dien tijd had post gevat; de bijna universeele zekerheid van een hemelsche belooning voor het goede van hier beneden moest de verlangens afwenden van een dadelijke aardsche belooning. Maar apderzijds is het volstrekt geen logische en

Sluiten