Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

het punt van het arbeidscontract binnen onze civiel' rechtelijke wetgeving geschiedde, lagen daaraan ook reeds publiekrechtelijke motieven ten grondslag. Laten we verder buiten bespreking de gevallen dat op volstrekt indirecte wijze wetsbepalingen hier van intrensieken invloed kunnen zijn, dan komen die — zoowel zeer oude als zeer nieuwe — bepalingen in aanmerking, waarbij de bedragen van loonen of salaris voor bepaalden arbeid of ambt door den wetgever min of meer directelijk worden vastgesteld en hij dus in het algemeen over dien arbeid een oordeel uitspreekt

Dat die vierde wijze waarop het recht zich met de belooningsquaestie inlaat des ondanks en afgescheiden van de diverse overige bezwaren die daartegen kunnen worden aangevoerd, nog niet die is welke ons als object van een lof- of belooningsrecht voor oogen staat, behoeft, in het bijzonder na de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, geen betoog. Zelfs de beste met het oog op bepaalden arbeid of ambt van te voren in het algemeen vastgestelde regeling van loon of salaris mist ondanks het daarin voorkomende verband eiken waarborg der juistheid van het erin gelegde waardeoordeel. De vraag doet zich echter voor of men door meerderen waarborg van juistheid te verlangen niet een hersenschim najaagt zich niet aan Don Quichotterie schuldig maakt Ligt het zoeken naar een juiste belooning ook niet ten grondslag aan de vele systemen en proefnemingen der talrijke min of meer belangrijke wereldhervormers, die steeds óf utopieën bleken óf onrechtvaardige beginselen bevatten? Men kan m. i. de laatste vraag bevestigend*) en toch de eerste ontkennend beantwoorden. Al kunnen de vorschers in het algemeen worden aangemerkt direct of indirect naar een juiste belooning te vergeefs te

*) Zoo ook Léon Polier in zijn studie 1'Idée du jaste salaire Paris 1903 en tot zekere hoogte Hermann Beek Gerechter Arbeitslohn. Dresden 1902.

Sluiten