Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

hebben gezocht *) — blijven naast hun historische beteekenis als resultaat van hun arbeid voldoende indices voor de toekomst over. Voor mij is daaronder wel de allerbelangrijkste dat een poging tot verbetering in het groot tot heden nog niet voldoende goede kansen heeft; dus een versterking in de meening dat men niet door eenige wijziging per groep, doch alleen door individueele behandeling kans op een, zeer zeker langzamen, vooruitgang heeft.

Naast hetgeen hierboven werd opgemerkt omtrent de positief-rechtelijke zijde volge daarom wat er reeds thans ten opzichte van lof- of belooningsrecht op maatschappelijk gebied te zien valt. Hoewel daaruit kan opgemaakt worden, dat in weerwil der menschelijke neiging tot afkeuring vaak verdiensten op meer of min juiste wijze blijken gewaardeerd te worden, stel ik me niet voor daarvan een bij benadering volledig overzicht te geven. Daarvoor naar Holbach verwijzend, zalik er slechts de voornaamste soorten van releveeren, daarentegen iets langer bij een enkel belangrijk, door hem minder uitvoerig gereleveerd, punt stilstaande. De openbare loftuiting, zooals die welke bij de Grieken zeer sterk in gebruik was, vertoont zich bij ons vooreerst- in den vorm der decoraties; niemand zal beweren, dat dit een volmaakte instelling is en gelooft dat er niet betere denkbaar zouden zijn, voorzoover ze beter persoonlijke verdienste enx individueele waarde zouden onderscheiden. Zoo b.v. de legaten, waarvan de renten moeten dienen voor de belooning van verdienstelijke daden (moed, toewijding, menschlievendheid) en de tengevolge daarvan uitgeloofde prijzen moeten worden toegekend door een

*) Men moet zich. zooals reeds boven opgemerkt, ook bier zijn oordeel omtrent het „liberale socialisme" voorbehouden, omdat dit, vele antipathieke elementen missend, misschien wèl met gezonde rechtsbeginselen op goeden voet staat, zij het dan ook dat het, zonder in de lof-belooningsideeën te zijn gedrenkt, ongetwijfeld nog groote lacunes vertooncn zou. Zonder deze kan het tot zekere hoogte slechts negatief, nooit geheel positief werken.

Sluiten