Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

den Staat, heeft de wilsvorming niet uitsluitend plaats door middel van de staats- en administratiefrechtelijke corporaties en organen, maar tevens door diverse maat. schappelijke organisaties. Hoewel ook haar stem zich vaak in de parlementen doet hooren, kan men moeilijk zeggen dat deze staatsorganen juiste reproducties der volksstem zijn. Evenmin kan men zeggen, dat de organen der pers, waarvan men indertijd door hun vlugheid en bewegelijkheid dacht dat zij het minder gemakkelijk hanteerbare staatsmechanisme zouden aanvullen, de openbare meening in zijn geheel reproduceert. Hoe groote verwachtingen men ook van de niet meer aan de censuur onderworpen pers had, zelfs in het gunstigste geval geeft zij aUerminst de publieke opinie weer. Wèl wil zeinbreede kringen de meening wekken alsof zij dit inderdaad doet, wèl is menigeen> nog in dien waan bevangen en wèl bevat gelukkig van tijd tot tijd de pers een direct beroep op het wereldgeweten, evenzeer als dit van tijd tot tijd van staatswege geschieden kan, maar zelfs in*haar beste vormen, die zij mede gelukkig ten onzent vertoont, kan zij daarmede niet worden vereenzelvigd. Zoowel in den bestaanden toestand als bij een, door sommigen evenzeer gewenschte als door anderen niet verlangde wijziging daarvan, welke zich door invoering van referendum en soortgelijke zeer verschillend te beoordeelen instituten zou kenmerken, bevinden we ons slechts in het voorportaal der openbare meening.*) De voorgestelde wijzigingen, die den rustigen waarheidszoeker reeds-daarom voorzichtig moeten stemmen, omdat zij juist bij voorkeur van verschillende uiterste zijden bepleit worden, en die het dan ook bij de jongste Juristenvergadering niet verder dan tot een „non liquet" konden brengen, zullen in elk geval slechts dan onge-

•) En dat we! zeer in het bijzonder wanneer weer door een achterdeurtje de toegang daartoe wordt verleend !

Sluiten