Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

ernst en noodzakelijkheid ervan inzag, het lofwaardig, uit den aard der zaak gebrekkig, initiatief er töe nam. Laudanda voluntas! Diverse beginselen die ertoe leiden kunnen, konden worden ingelascht en te goeder trouw doorgevoerd. Beginselen, die zonder aaif* de speciale groepsideologie ontrouw te worden, op eenigerlei wijze een collectieve zelfopoffering bevatten moesten. Denken we vooreerst aan kieskeurigheid bij personenkeuze binnen eigen kring; aan bevordering dus niet van louter energie, maar van behoorlijke energie en van diverse middelen van karaktervorming; aan het, reeds iets moeielijker, verzet tegen de algemeene volksminachting voor „diepte" en diensvolgens waarheidsbevordering en leugenbestrijding ook in de openbare zaak; aan het, nog moeielijker maar tevens hoogerstaand, vooral door eigen voorbeeld ingang doen vinden der idee dat het onder zekere omstandigheden eer verhoogen dan verlagen kan iets aan macht in te boeten; *) aan het zonder aanzien des persoons misprijzen van louter minderwaardige behendigheidsmiddelen; **) aan waardering en niet ridiculiseering van degenen ook buiten eigen kring, die deze ideeën daadwerkelijk trachten te verwezenlijken; aan steun aan die menschen ook buiten eigen kring die tengevolge van doorvoering dezer denkbeelden nadeel ondervinden. De groep, die het moeilijke initiatief aandurft, heeft een mooie toekomst, zal Zich de sympathie van menigeen, die thans daar waarachtigheid mist, verwerven en zeker de voldoening kunnen smaken Het probleem van het karakterelement der openbare meening^iets nader tot verwezenlijking gebracht te hebben.

Evolutie naar steeds juistere openbare meening beteekent benadering van waarheid en gerechtigheid. Evenzeer als een steeds betere, objectievere kennis van

•) Wat Washington thans in het groot probeert

**) Vooral ook wat rerwerving of behoud politieke ambten betreft.

Sluiten