Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

233

in kleinen vorm. Om den inhoud van een beeld of eene schilderij weer te geven in woorden, zou men vele bladzijden proza noodig hebben; en zoo is het ook met een gedicht. Het is zeer sterk samengedrongen. Hoe vele bladzijden proza zou ik behoeven om in ideeën, toon, stemming, indruk, de werking terug te geven van dit kleine stukje Carrara? Hoe vele woorden soms om éen enkel woord of klank weer te geven? Minstens zesmaal zoo veel.

— Och, lees het nu nog eens, — langzaam.

En Marciana las het andermaal en voegde hier en daar eene verklaring bij van de keus van een woord of de werking van een overloop, van den bouw der zinnen en het metrum.

— Dank voor uw heerlijke gift, en het licht dat gij voor mij hebt doen opgaan.

— Dat is wederkeerig, zei Marciana, — morgen naar de Sixtina en de Stanza's, hè?

Toen Aisma te huis kwam las hij haar gedicht nog eens en kuste het schoonefiere handschrift; eenvroolijke muziek speelde en joelde in zijn geest. In haar geest was het onrust en kamp. Koppig trotsch zelfbezit en overgave, vriendschap en liefde, teederheid en kracht, waarheid en illusie stonden te wapen tegenover elkander en botsten saam, tot hunne gestalten niet meer van elkander onderscheiden konden worden. De prijs was eene ziel, smachtend naar de innigste sympathie, maar vreezend, vreezend sich gewonnen te geven.

Sluiten