Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

De herschepping moet komen van een zedelijk-religieuse levensbeweging, die in profetisch-bezielde persoonlijkheden ontspringt.

Want, zoowel vóór als na Pinkster, blijft het woord van Jezus van kracht: „Zoo iemand wil doen den wil des Vaders, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is" (Joh. 7 : 17).

Naar het mij voorkomt is de priester Petrow zulk een persoonlijkheid.

Hij zet den hevel in de waarheid ter plaatse waar hij ten allen tijde met goed gevolg wordt aangebracht, n.1. in het gebied van den zedelijk-religieusen wit.

Misschien zou menig lezer den titel van het boekje willen veranderen, en, In plaats van: „Het evangelie als grondslag van het leven,"') liever lezen: „Het leven in het licht van het evangelie." Want van het evangelie als de genadetijding der verlossing door den gekruisigden en verrezenen Christus wordt hier weinig gesproken. Maar dit feit is toe te schrijven aan de bepaald ethische (zedelijke) bedoelingen van den auteur, en bovendien beschouwt hij de levensbeginselen, liefde en waarheid, als te behooren tot den wezenlijken inhoud van het evangelie, waar immers de genadepredlking slechts middel is om het rijk Gods te doen komen.

Om die reden kunnen we dan ook niet zeggen, dat Petrow een Russische Luther is, noch ook een reformator der Russische kerk in strikt evangelischen zin.

Hij kan dat niet zijn.

De zon der reformatie zal over het Russische volk en over ieder ander volk der wereld pas opgaan door de verkondiging van het volle evangelie van Gods genade in Christus.

Maar — wanneer deze zon in het Oosten eenmaal verrijzen zal, dan zal men den priester Petrow herkennen als één van de sterren, die dezen opgang door haar glans heeft voorspeld en den weg bereid.

N. V. RUCKTESCHELL.

Sinds de Duitsche „inleider" deze woorden schreef, heeft zich de zedelijk-religieuse beweging, die hij de voorwaarde van een echte reformatie noemt, al duidelijker afgeteekend.

■) Dit is de oorspronkelijke titel, dien ik heb veranderd in: „Het evangelie en de moderne mensen." Het boekje zelf rechtvaardigt deze wijziging. W.

Sluiten