Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

van den arbeider en de pen van den schrijver — dat alles stelt hij in dienst van het evangelie, .om het te propageeren en te verheerlijken."

Toch schijnt mij van meer beteekenis nog de auteurs-arbeid van Petrow, waardoor honderdduizenden onder beademing komen van zijn woord.

„Dr. Petrow," zegt zijn levensbeschrijver, „is een zeer begaafd prediker, maar vooral een geniaal schrijver."

Zijn letterkundig vermogen bestrijkt, evenals zijn mondelinge voordracht, twee gebieden.

Tot de eerste kategorie behoort de taal, die hij tot het (z.g.) beschaafde publiek spreekt, en van al zijne geschriften op dit terrein is er geen zóó bekend en verbreid, als de brochure, die bij dezen in vertaling wordt aangeboden, en waarvan in Rusland reeds over de twintig uitgaven verschenen zijn.

„Toen ik dit boekje had doorgelezen," schrijft de genoemde journalist, „heb ik, die een totaal „wereldsch" mensch ben, voor het eerst den eigenlijken zin van het christendom verstaan. Ik heb leeren inzien in de goddelijke waarheid en ze begrepen: ik heb het evangelie er werkelijk door lief gekregen, en het is mij geworden mijn hoogste levensgoed."

Behalve deze brochure behooren tot dit soort propagandageschriften ook het werk: „School en Leven", een verzameling zeer interessante waarnemingen en beschouwingen op het terrein der opvoeding, en voorts: „Onze Schrijvers", een kritiek op de voornaamste Russische dichters tot op Oorki (persoonlijk aan Petrow bekend). Deze kritiek trok ook daarom de bijzondere aandacht, omdat zij de eerste was van positief christelijk standpunt uit.

Tot de tweede kategorie behoort een groot aantal kleinere brochures, die — hoewel in populairen toon gezet — ook voor een meer ontwikkeld publiek van belang zijn.

Sluiten