Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo goed als algemeen is men van oordeel, dat onze Europeesche beschaving een christelijk type en karakter vertoont.

Men houdt het er voor, dat de zedelijke waarheid, die Jezus heeft verkondigd, ook nu nog onder ons de grondwet van de geestelijke ontwikkeling is.

De christelijke religie wordt nog steeds beschouwd als de voornaamste factor voor den opbouw van het persoonlijke en sociale leven.

Afgaande op den schijn en op de redeneeringen der menschen, zou men werkelijk kunnen wanen, dat de evangelische geboden van liefde en waarheid nog heerschappij onder ons hebben.

Wanneer men de luidjes hóórt, zou men meenen, dat een ieder zich door religieus-zedelijke motieven laat leiden.

Maar de werkelijkheid vloekt erbarmelijk met die gulden taal.

In de meeste moderne kringen staat men tegenover al wat echt religieus is koel of schuw. De houding tegenover en de beantwoording van de vragen, die den geestelijken kant van het leven raken (bijvoorbeeld de vragen der ethiek of zedeleer), verraden gemeenlijk een totaal onjuiste opvatting van de meest elementaire waarheden van het christendom. *)

De fondamenteele geboden van het evangelie worden verdraaid en vervalscht. Voorzoover men ze kent worden de

') In zeker opzicht past deze schildering niet op West-Europa. Wij zitten dik in „de religie". En dit is lang niet altijd mode of komedie. Er gaat een adem Gods over onze woestijn. Maar wat de schrijver zegt over de onkunde ten opzichte van het historische christendom, is ook ten volle op onze hedendaagsche modernen ca. toepasselijk. W. De moderne mensch 2

Sluiten