Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

Wij zijn thans in staat het innerlijk proces van zijn evolutie, den graad van zijn macht over de gewetens en het leven der menschheid te meten en te schatten, en dan komen wij tot de slotsom, dat het christendom nog bij lange na niet zijn volle ontwikkelingskracht heeft ontplooid, dat zijn kiemen nog niet in volle schoonheid zijn ontloken. Het christendom heeft zijn laatste woord nog niet gesproken.

Om het groote doel, de verwerkelijking van het rijk Gods op aarde, te bereiken, staat der menschheid nog te wachten een langdurige, moeizame, arbeid, aan zichzelf, aan de zedelijke opvoeding van haar eigen hart. Het evangelie heeft voorzeker vele goede motieven opgewekt, het heeft vermogens der menschelijke ziel in beweging gebracht, die de wereld vroeger niet kende, en op de harp des harten geluiden getooverd van ongekende schoonheid en onweerstaanbare kracht. Maar deze geluiden zijn nog niet saamgevloeid tot het machtig akkoord, tot de hymne van de triomfeerende liefde en waarheid.

Wil de wetenschap de leiding van de religie overnemen, dan moet ze ook op zich nemen hare verplichtingen, en wanneer zij zichzelf toekent het brevet van wijsheid en kuituurkracht, dan moet zij aan de menschheid ook kunnen wijzen den weg, waarop zij sneller het einddoel van het leven bereikt

De wetenschap heeft inderdaad den schepter aan de religie willen ontwringen.

Buckle verklaarde: „Wanneer wij willen kennen de voorwaarden, waarvan de groei der nieuwe beschaving af hankelijk is, dan moeten wij deze zoeken in den schat van het intellektueele weten. De fysische verschijnselen en de zedelijke grondbeginselen brengen weliswaar van tijd tot tijd een niet geringe verwarring teweeg, maar op den duur herstelt zich het evenwicht en de inteltektueele krachten krijgen weer vrijheid van ontwikkeling, onafhankelijk van deze lagere, bijkomstige, krachten."

Zulk een trotsche bewering steunt op de meening, dat de

Sluiten