Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

volkomene liefde en de absolute waarheid, en van onzen plicht jegens God — dan wekt het in onze ziel een gevoel van de diepste vereering voor het hoogste Wezen, dan doet het in ons ontbranden het verlangen om zijner waardig te zijn en geeft het de kracht en den lust tot vrijwillige onderwerping aan zijn wet. Het christendom — en dit alléén — voedt den mensch, in den naam der hoogste Heiligheid, die God heet, gestadig op, in zedelijken wasdom.

* *

Zoo komen wij dus weder tot de vroeger vastgestelde slotsom : het hoogste en meest universeele ideaal der menschheid is het ideaal, dat het evangelie ons heeft gewezen: het rijk Gods.

De weg tot de verwerkelijking van dit ideaal is de zedelijke vernieuwing, die Jezus wedergeboorte noemt. De bewegende kracht op dezen weg is de religie.

In deze conclusie is voor de wetenschap niets vernederends. De wetenschap heeft geen enkele reden om de religie te bestrijden.

De wetenschap heeft haar eigen arbeidssfeer, waarin zij, met haar eigen kracht en op haar eigen wijze, voor de menschheid weldadig kan zijn.

De twee terreinen, zoowel het gebied waarop de wetenschap haar invloed doet gelden, als het gebied, waarop de religie heerscht, liggen niet in elkaar tegenovergestelde richting. De twee vullen elkander aan. Wanneer de mannen der wetenschap en der religie elkander tegenstaan, alleen uit oorzaak van het verschil in arbeidssfeer, zoo is dit een treurig misverstand. Dan is dit alleen daaraan toe te schrijven, dat men zich in elkanders kompetentie vergist, dat men zich niet op zijn eigen terrein houdt en over den ander wil heerschen.

Er bestaat een middeleeuwsche sage van twee ridders, die

Sluiten