Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

in een tweekamp met elkaar vochten op leven en dood, omdat de een den ander schuldig hield aan een grove onwaarheid. Ze streden namelijk om de kleur van een schild. De één zei, dat het schild wit was, de ander beweerde van blauw, — en ze hadden allebei gelijk. Het schild was namelijk op zijn twee kanten met verschillende kleuren beschilderd. De vóórkant was blauw, de achterkant wit. Wanneer de twee ridders eerst bedachtzaam het schild hadden bekeken, zoo zouden ze niet onnoodig hunne lansen hebben gebroken, maar elkander broederlijk de hand hebben gereikt.

De strijd tusschen de vertegenwoordigers der wetenschap en der religie vloeit uit een dergelijk misverstand voort. Zoowel de wetenschap als de religie hebben met hetzelfde voorwerp te doen, namelijk met het ontzaglijk wereldorganisme en bijzonderlijk met den mensch, die midden in den oneindigen kosmos een afzonderlijke, in zichzelf komplete, „wereld-inhet-klein" vertegenwoordigt. Op de vraag van ons verstand en van ons hart zoeken beiden het antwoord. Zij belichten het raadsel van het zijn van twee verschillende zijden. De wetenschap speurt na de onveranderlijke wetten, die den voortgang van het leven bepalen, zij geeft antwoord op de vraag: hoe bestaat de wereld?

De godsdienst heeft tot taak de vraag te beantwoorden: Hoe moet de mensch in de wereld bestaan en bovenal, hoe moet hij in relatie staan tot Hem, die hooger is dan het heelal.

Een geleerde (het was een Schriftgeleerde) vroeg eens aan Jezus: „Rabbi, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven!"

Met dezelfde vraag wendt ieder christen zich ook tot de religie in het geloof, dat hij in de leer van het evangelie niet slechts het gewenschte antwoord vindt, maar dat hij ook in de nauwe en levende gemeenschap met God de zedelijke krachten zal ontvangen, die noodig zijn om werkelijk te leven.

De weg des levens zelf, de weg van het leven, is door den

Sluiten