Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Dit ziet men het duidelijkst, wanneer men het leven en de moraal der volken, die buiten de invloedssfeer van het christendom bleven, vergelijkt met de geestesgesteldheid der „christelijke" volken.

Welk een scherpe antithese werd al dadelijk openbaar bij de opkomst van het christendom tusschen de christelijke moraal en de levensopvatting van de schitterende GriekschRomeinsche wereld I

En ook nu — welke ook de godsdienstige beschouwing zij van den modernen mensch, ja, al zwoer hij alle religie af, — de macht en den invloed van de christelijke levensbeschouwing ervaart hij op eiken weg, in ieder moment, van zijn leven.

Een groot deel van de ideeën, die het eerst door het christendom aan de wereld werden gepredikt, is thans gemeen goed van de geheele menschheid geworden, en de tegenstanders van het christendom zijn voor zoovele glorieuse gedachten, waarop zij zich verheffen, dank schuldig aan het evangelie, ook al weigeren zij die dankschuld te erkennen.J)

*

De zon van het christendom gaat thans nog schuil achter de wolken.

Maar het daglicht, dat ons omgeeft, is geen zelfstandige kracht. Het gaat uit van de groote, verborgene, ster.

Eens zullen de wolken verstrooid worden, en de immense hemel zal in zijn volle schoonheid stralen.

Het zal een dag van opstanding en zaligheid zijn.

') Vooral de jongste geschiedenis, die voor Dr. Petrow, toen hij dit schreef, nog onbekend was, bevestigt deze uitspraak. Het communisme, de vredesbeweging, het streven naar ontwapening en internationaal recht, de geweldige stuwing tot uitbanning van sociale ongerechtigheid en bevrijding van het proletariaat, — hoe vermengd ook met zondige, waanzinnige en hebzuchtige ideeën — dit is alles uitvloeisel van, of althans ontleend aan, de christelijke wereldbeschouwing. W.

Sluiten