Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

Maar laat nu uw aandacht ook gaan over den jongelingsleeftijd.

Is er bij het enorme getal vereenigingen op het gebied van sport, literatuur en kunst, dat nog steeds aangroeit, ook maar één enkele organisatie, die de zedelijke zelfopvoeding ten doel heeft? 0

De werkelijkheid toetsend aan deze vragen, maakt een néérdrukkend smartgevoel zich van ons meester.

De oorzaak van deze geestelijke malaise is niet moeilijk na te sporen.

Er heerscht in de staathuishoudkunde een regel, dat de bearbeiding van een landstreek begint met de, — misschien minder produktieve, — maar gemakkelijk te bewerken perceelen. Eerst later neemt men de terreinen, die intensiever arbeid eischen, in kuituur.2)

Zoo gaat het ook op het gebied der opvoeding.

Men vangt aan bij het leeren en zich toeeigenen van de minst gekompliceerde verschijnselen, die ook het minst produktief zijn voor het menschelijke leven, — en eerst later wijdt men aandacht aan de ernstiger, en, meer in de diepte wortelende, verschijnselen, die voor het leven van groote effektieve beteekenis zijn.

Het is ongetwijfeld véél gemakkelijker het lichamelijke organisme van het kind tot den hoogsten graad van kracht en

wordt van een moraal, die met de eenvoudige grondbeginselen van het evangelie vloekt en bezig is de geheele hedendaagsche maatschappij (het bolsjewistische Rusland zelf is er het treurig exempel van) te ondermijnen. , W.

•) De Duitsche vertaler von Mickwitz maakt hier terecht de opmerking, dat hetgeen Dr. Petrow van de jongelingschap zegt, alleen betrekking heeft op de Russische jeugd. De organisatie van christelijke jongelingen in bonden en federaties is tot een wereldaktie gegroeid en staat in belovenden bloei.

Maar welk een kleine minderheid is deze beweging, tegenover de groote massa dergenen, die moedwillig of onnadenkend schade lijden aan de ziel! — w-

*) De schrijver doelt hier zeker op een Russische methode van kolonisatie. —

Sluiten