Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

Maar het is noodig, dat gij uw hart er opzet, en dat het uw hart in bezit neme, uw hart, als bron van de daad, als leidend princiep van uw leven. Reinigt uw hart voor het rijk Gods, - maakt ruimte voor de waarheid, — vrije baan voor het goddelijke 1 Dood aan de leugen, aan het geweld, aan het egoïsme,-— bekeert ui

Bekeert u,l) - dat is het eerste woord, waarmee het evangelie zich wendt tot den mensch. De mogelijkheid van de ideale levensvernieuwing, het dóórbreken van het rijk Gods in de wereld, wordt in eerste instantie bepaald door de boete het berouw.

Indien gij u niet bekeert, d.w.z. geen berouw toont,-zoo sprak Jezus, — gij kunt het rijk Gods niet ingaan.

Onze uitdrukkingen: bekeeren en boete doen, zijn eigenlijk niet ten volle de uitdrukking van de grondgedachte. In den origmeelen tekst van het Nieuwe Testament is de taal scherper fijner. Daar staat: Begint anders te denken, verandert uw zin' uw levensbeschouwing.

De grondgedachte van Jezus' eisch tot bekeering kan dus worden weergegeven op de volgende manier.

Hier op aarde is een ander leven dan wij in werkelijkheid leiden, niet alleen mogelijk, maar ook plichtmatig.

Wij moeten een ander leven hebben dan waaronder wii nu kreunen.

Tirannie, onrecht, zelfzucht, en in het algemeen: de kracht der lage instinkten, - dat alles is op zichzelf niet onoverwinlijk.

Want daar sluimeren in den mensch, — hoewel soms zeer diep verborgen en zwak, - nog edeler en beter gevoelens, — gevoelens van broederlijkheid en menschenliefde, van zelfverloochenende liefde en lust in zedelijke volmaaktheid.

taWeïft: iSKÜ?* UW «ezindheid- D» Duiteche ver-

De moderne mensch

Sluiten