Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

tegenover het leven en zijn verschijnselen te stellen en te gedragen, zooals Jezus het gedaan heeft

Eén gedachte wordt in het evangelie telkens weer met bijzondere kracht op den voorgrond gebracht, - een gedachte die, helaas, zoo zelden goed wordt verstaan, - namflijk, dat* de levensvernieuwing in het princiep beginnen moet, dat ze vanuit den wortel moet opkomen, en door dat diepere for wil men: hoogere) beginsel wordt beheerscht. (

Neem het beeld van den pottenbakker.

Door zijn kunstvaardigheid, arbeidskracht, praktische kennis word bepaald de gestalte en struktuur van het aardewerk

Het aardewerk is de schepping van zijn geest.

Zoo is het leven van den mensch, zijn karakter, gestalte en houding, ,n zekeren zin een schepping of vorming Zde diep liggende en opstuwende geestelijke kracht. Het leven wordt van bmnenuit gevormd en beheerscht

V°lgt dUS' dat waarach«ge levensomvorming onmogehjk „, wanneer niet de fondamenteele eigenschappen de natuur van den mensch zelf, veranderen

Geen gewelddadige inwerking van buiten, geen blinde onderwerping aan eenige autoriteit, vermogen een! volstandig en o~eZLm™ ZCgt' ~ °nberouwe,iik« levensverandering te

Tot een zoodanige fondamenteele levens-omvorming, tot zulk een volkomen opsmelten van het leven in het rijk Gods is noodig een klaar aanschouwen van de grootheid van hét evange isch ideaal, en een diep gevoelde8 afe^l voor dl ™ h h!f fS^nde ,evensusan«, die ontstaan is onder inleving van de dierlijke driften onzer lagere natuur er,nSeving

Daarvoor is noodig een dorst naar bevrediging van de geestelijke nooddruft onzer ziel.

Tot verklaring en fondeering van deze gedachte is zeer karak tenstiek en leerzaam het onderhoud tusschen JezuslenNikodemt

Sluiten