Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AVONDZWIJGEN

Ik weet niet wat de''avond zoo stil doet zijn Komt het van 't zwijgen der wilde merels, Of van de peinzende ster rep er els, Of doet het de stervende zonneschijn Die zachtkens zachtkens de kim toespreidt Zijn vlinderteêre doorzichtigheid?

Ik weet niet wat de' avond zoo stil doet zijn

Liggen de luide dingen versloten

Achter verzegelde zilveren sloten

Die over de verten genageld zijn?

't Is al zoo zwijgend omneêr gegaan

En weggeborgen en afgedaan.

Ik weet niet wat de' avond zoo stil doet zijn Als had ze een heerlijk kind verloren En roerloos zat in heur blauwen toren Van eenzaamheid bij heur roode pijn Die dieper dieper vervloeien ging Tot zwaarmoeds-duist're herinnering.

Ik weet niet wat de' avond zoo stil doet zijn, Worden de zonden zoo zwaar gewogen Dat neêrwaarts neigen de trotsche bogen In donker-purperen deemoedslijn En wacht doodstil het ontroerd heelal Of de genade ook komen zal?

75

Sluiten