Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dante-Pakket. De Goddelijke Comedie, Het Nieuwe Leven en het werk van Hauvette, alle in keurband, tezamen voor ƒ 10.— in carton ƒ 8.—.

Milton, Het Paradijs Verloren. Metrische vertaling van Alex. Gutteling. (Zes zangen)

I. 0.75 C. 1.25 L. 1.40

„Miltons epos van Het Paradij» Verloren is een dier werken die de letterkunde der 17e eeuw beheerschten. Een van die werken, die men behoort te kennen naast Vondels Lucifer."

Alfred de Musset, De Nachten. Vertaald en ingeleid door Hélène Swarth, met portret van den schrijver. I. 0.55 C. 1.05 L. 1.20

„Rythme en klank van De Musset's verzen hebben bij déze overbrenging in het Hollandsen al zeer weinig geleden." De Telegraaf.

Walt Whitman, Grashalmen (Leaves of Grass). Vertaald door Maurits Wagenvoort. Met portret van den dichter. I. 0.55 C. 1.05 L. 1.20

„Het is een bloemlezing van het belangrijkste uit den bundel „Leaves of Grass" van dezen zeer oorspronkelijken Amerikaanschen dichter, wiens werk een zoo sterken invloed heeft gehad en nog heeft op het opkomend geslacht."

| BLOEMLEZINGEN j

Bilderdijk, Willem Kloos, Bloemlezing, met inleiding en portretten (2e dr. 7/9e duizend)

I. 0.75 C. 1.25 L. 1.40 K. 2.—

„K loos' Bloemlezing uit Bilderdijk, met de uitvoerige voorstudie van den dichter, is terecht veelvuldig geprezen."

Rheinvis Feith, Bloemlezing, met inleiding door Willem Kloos. Met drie portretten.

I. 0.95 C. 1.45 L. 1.60 „Kloos wekt op tot rustig bestudeeren en indringend beschouwen van Feith's werken. Dat" loontl" N. Courant.

Gedenkboek der Wereld-Bibliotheek 1905/1915 met tal van bijdragen en portretten. I. 0.75

Sluiten