Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ben je nog niet in den gemeenteraad gekozen?" vraagt Vader.

„Niet in den kerkeraad, niet in de schoolcommissie en ook niet in den gemeenteraad."

„Wat heb je voor kwaad gedaan, Kleine Ingmar?"

„Och! ze zeggen, dat wie voor een ander zorgen zal, eerst toonen moet, dat hij goed voor zichzelf zorgen kan."

En dan slaat de oude de oogen neer en zit stil na te denken. „Je moet zorgen, dat je een goede vrouw krijgt, Ingmar," zegt hij na een poosje.

„Maar dat kan ik juist niet, Vader," zeg ik. Er is geen boer m de gemeente, al is hij nog zoo arm, die me zijn dochter geven wil."

„Vertel me nu eens duidelijk, hoe dat allemaal zit, Kleine Ingmar," zegt Vader, en zijn stem wordt zoo zacht en vriendelijk.

„Ja, ziet, u, Vader, vier jaar geleden, zoodra ik de hoeve kreeg, heb ik Brita van Bergwoud gevraagd."

„Wacht eens even," zegt Vader. „Woont er iemand van onze familie op Bergwoud?"

't Is alsof hij vergeten is hoe we 't hier beneden hebben.

„Neen, maar 't zijn welgestelde menschen, en je weet nog wel, dat Brita's vader lid van den rijksdag is."

„Ja, ja! dat is ook waar. Maar je hadt moeten trouwen met een van onzen eigen familie, zoodat je een vrouw hadt, die onze gebruiken kende."

„Ja dat was beter geweest, Vader. Dat heb ik ook gemerkt."

Nu zitten Vader en ik allebei een poos in gedachten, maar dan begint Vader weer:

,,'t Was zeker een, die er goed uitzag."

„Ja," antwoord ik. „Ze heeft donker haar en heldere oogen en roode wangen. Maar ze was ook flink en Moeder was blij, dat ik haar nam. 't Was alles wel goed geworden, maar, zie je, ze wou me niet hebben."

„Dat doet er toch niet veel toe, wat zoo'n kind wil."

„De ouders hebben haar zeker gedwongen „ja" te zeggen."

„Hoe weet je, dat ze gedwongen werd? Me dunkt, ze zal wel blij geweest zijn, dat ze een man kreeg, die zoo rijk was als jij, Kleine Ingmar Ingmarsen,"

„Ach neen! blij was ze niet; maar in ieder geval werd ons huwelijk in de kerk afgekondigd en de bruiloft vastgesteld, en Brita kwam al vóór de bruiloft naar'ingmarshoeve om Moeder te helpen. Moeder begint oud en moe te worden, moet je weten."

„Ik zie in dit alles geen kwaad, Kleine Ingmar," zegt Vader, alsof hij me opvroolijken wil.

„Maar dat jaar wou er niets groeien op 't veld. De aardappelen mislukten heelemaal, en er kwam ziekte in 't koren, zoodat Moeder en ik meenden, dat we de bruiloft een jaar moesten

4

Sluiten