Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN SION.

Niemand moet er zich over verwonderen, dat een oude dorpsonderwijzer soms wat met zich zelf ingenomen is. Daar heeft hij nu levenslang kennis en geleerdheid onder zijn medemenschen uitgedeeld. Hij ziet, dat alle boeren 't leven doorgaan met wat hij hun gegeven heeft, en niemand weet meer dan wat hij, de schoolmeester, hem eens geleerd heeft. Kan hij 't dan helpen, dat hij de gemeenteleden als schoolkinderen beschouwt, hoe oud ze ook mogen worden, en dat hij meent, dat hij wijzer is dan alle anderen? Ja, zulk een echte, oude schoolman heeft nu en dan moeite iemand als volwassen te behandelen, want hij ziet nog in ieder het kindergezichtje, met ronde, volle kinderwangen en starende kinderoogen, vol vertrouwen.

't Was op een Zondag in den winter, na de godsdienstoefening. De predikant en de schoolmeester stonden te praten in de kleine, gewelfde sacristie. Zij waren aan 't spreken over het Leger des Heils. „Dat is een wonderlijk bedenksel," zei de predikant. „Nooit heb ik gedacht, dat ik zoo iets zien zou?"

De meester zag den predikant streng aan. Hij vond dat deze recht onbehoorlijk sprak. Hij, de dominee, zou toch niet meenen, dat zulk een dwaasheid ooit in hun gemeente zou voorkomen.

„Ik denk ook niet, dat dominee dat ooit te zien zal krijgen," zei hij met nadruk.

De predikant, die zich wel bewust was, dat hij zwak en gebroken was, liet meestal den schoolmeester regeeren, zooals hy wilde, maar hy kon niet laten met hem te twisten.

„Hoe kan Meester zoo zeker zijn, dat wij hier 't Heilsleger misloopen?" vroeg hij.

„O," antwoordde Storm, „waar de dominee en de schoolmeester elkaar trouw zijn, kan zulk ontuig niet binnendringen."

„Ik weet niet of Meester mij wel trouw is. U preekt immers op uw eigen houtje daar in Sion," zei de predikant ietwat scherp.

Eerst zweeg Storm een poos. Toen zei hij zacht:

„Dominee heeft nooit gehoord hoe ik preek."

Dat Zendingshuis was een echte steen des aanstoots.

De predikant had er nooit een voet gezet. Toen zij er nu over

60

Sluiten