Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langden met naar de wereld terug, hoewel sommigen zóó rijk waren, dat zij zich alles hadden kunnen verschaffen wat ze wilden en anderen zóo knap, dat er niets tusschen hemel en aarde was' waar ze niet van wisten. Eiken dag hielden ze mooie bidstonden' waarin zij hun leer uitlegden aan de nieuw aangekomenen, en aS

£ mniï°H SPrCw V°ud hij' d3t 1 Z0° iets groots ™s mee te mogen doen om het rechte Christendom weer op te wekken dat nu bijna twee duizend jaar vergeten was, dat hij er bijna niet toe komen kon van Jeruzalem weg te gaan

^rV? naC^ nam Bo den gordel in de handen, en als hij Fn fl,?„-kreeI hlJ tra"e\in de °°gen, uit verlangen naar Gertrud het rpiL V?an,aan dacht'dat hiJ niet mee zou kunnen doen om het rechte Christendom te herstellen - dan praatte hij zichzelf Z'ni0 n% zoove en. Yaren, die daar beter voor geschikt waren

-t } ,U met erg mnderen of zoo'n domme, onnoozele stakker de kolonie verliet. 7\$£:

Maar waar Bo vreeselijk tegen opzag was het oogenblik, dat hij in de vergadering zou moeten opstaan, om te zeggen dat hij Tri HS^!de- ?Cn ri,Hng ging hem door de ,ed«n bij de ge

Miss Vo„l S HGnrd°n' Cn d-e °UdC MisS Hoggs' en de m»Se Miss Young, en Hellgum en zijn familie - dat zij allen, die alleen er naar streefden de heilige zaak te dienen, hem voor een verworpeling zouden aanzien. En wat zou God in den hemel zelf van zijn vlucht zeggen? Als

te%erIaZten?Z- **** °P Spel ZCtte d°°r die gr°°te 2aak . ?!ke dag' die v°orbijging, maakte Bo meer onzeker. Hij zag nu duidelijk hoe verkeerd het was, dat hij zijn moeders geld niet had afgegeven. Als hij dien gordel niet meer bezat, had hij niet oo komenUnnen g3an' ^ 3311 deZC ZWare verzoeking ont-

De kolonisten hadden in dien tijd groote uitgaven, gedeeltelijk voor de verhuizing, en gedeeltelijk voor een proces dat ze n tpTÏ3 m^Sttn V°eren- Er Waren ook veel arme menschen in ttZlt T' ,1C h™ ™ortdurend om hu,P vroeSen. Daar ze in 't geheel geen loon wilden aannemen voor eenig werk dat ze voor anderen deden, omdat er zooveel oneenigheid door 't geld in deze

hadïn F1"1' ^ * rn W°nder' dat ze 'l soms h^ armoedig hadden. Een paar maal, toen geld, dat uit Amerika verwacht werd niet op tijd kwam, hadden ze nauwelijks brood gehad. De heele vereeniging lag vaak op de knieën en smeekte God om hulp

In zulke tijden was 't Bo, alsof de gordel hem brandde. Maar S ^.en nU "iet afgeven, nu hij zóó verlangde om weg te komen. H,j zei ook tegen zichzelf, dat het nu te Iaat was. 't Was hem volslagen onmogelijk te bekennen, dat hij onder af dien nood

207

Sluiten