Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kind z n klanken in stukjes te breken of te articuleeren in den oorspronkelijken zin van het woord'). De silbe of lettergreep is geboren.

T WW i Geen wonder dat dan ook later het heele leven door, 1 kl k Cn delangegerektetonenietsmeewarigs,treurigsbehouden, 8 ceP * terwijl aan de korte afgebroken lettergreepjes, tokkelend

uitgesproken, iets levendigs en blij's vastzit Want alle getokkel herinnert aan blijen lach, en alle gerekte klinkers zijn familie van droevig schreigeluid. TV h hh»l ^en ^bner uiting van behagelijkheid is het gebrabbel, • .f brabbel- ^ g^oonijjk spoedig na het lachen begint dan ge^ woonlijk weer een tijdje ophoudt om op half-jarigen

leeftijd zich volop te ontwikkelen. Dit gebrabbel is een spel met keel, mond en lippen. Aan de zuigbewegingen zijn toch voor den kleuter al spoedig zeer zoete herinneringen vast. Welnu, in oogenblikken van zoete behagelijkheid, gewoonlijk, als bij pas gezogen heeft, en warm en droog in de opgemaakte wieg ligt, gaat hij nu liggen zuigen, liggen duwen en spartelen met de tong tegen het verhemelte, liggen klappen en ploffen met de lippen; ook maakt hij met zuigen eerst veel spuw, om dat dan met een vaartje weg te slingeren. Allerlei zuigende klip-klap geluiden van de lippen vermaken hem, ook wordt bij gewaar, dat hij met z'n tong tegen 't gehemelte en het tandvleesch kan klakken (geheel en al de clicks der Hottentotten, die volgens de laatste onderzoekingen niets dan zuigklanken zijn). Ook met de stembanden schijnt het kind nu te gaan spelen, nu eens slaat het ze open, dan weer dicht en daar het in zulke oogenblikken reeds regelmatiger en dieper begint adem te halen, geeft dat plotseling een klinkergeluid. Dat is een pret! Keesje geeft zelf een articulatie-concert en ligt er naar te luisteren met welgevallen. En meen niet dat het eentonig is. Wel in den beginne: ar, ra 2), ara. ar, ra, minuten achter elkander, dan kómt er echter afwisseling, ar, ra, erra, ri, ra. Na een paar minuten weer wat nieuws: ara, acha. Vooral bij het giechelende gi-gi-gi heeft de dreumes groote pret Dan ineens grrrr. nga, ngra. angta, kn, kta, ktè, krè.

Al deze klanken worden gorgelend achter in de keel n keelkrampen 9evormd. Daarna volgen gewoonlijk pas de lipklanken: 3V3, awa, W3, wa, wawa, a/na mama, èrrr, pdê, biwè, mba, bèbè. bob, bna, mi, wi, mij enz. Bij de ontdekking van eiken nieuwen klank: onbedaarlijke pret Ook een soort tongklanken worden bij sommige kinderen gehoord: ja, jamja, nènè, na, nja, jè, eldè, edi, diethè, (met scherpe Engelsche th) pia, pia, ié, bia, biéja, bièja, doch de afwezigheid der tanden belet nog de vorming der zuivere dent. Maas behalve deze klanken en silben, die ook in onze taal voorkomen, biedt het kinderlijk concert er nog allerlei andere, die wij niet kunnen opschrijven, omdat ons

l) Articulus is een Latijnsch woord, dat tid beteekent. Denk b.v. aan de drie leden onzer vingers. *) Met een omgekeerd e'tje geven wi) voorloopig de stomme „e" weer.

6