Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o£!?C:^KI^ERK- :': r-' door Joost van den Vondel.

U Kersnacht, schooner dan de daegen, Geloken en geen lachende ooghjes

Hoe kan Herodes 't licht verdraegen. Die streelden tot in 't moeders hart.

Dat in uw duisternisse blinckt, Als starren die met haer gewemel

En word geviert en aengebeden ? Het aenschijn schiepen tot een' hemel,

Zijn hooghmoed luistert na geen reden, Eer *t met een mist betrocken werd Hoe schel die in zijn ooren klinkt.

Hy pooght d'Onnoosle te vernielen, Wiekand' ellendeen 't jammer noemen,

Door 't moorden van onnoosle zielen, Bn tellen zoo veel jonge bloemen.

En weckt een stad- en landgeschrey, ^te doen verwelckten. eerze noch

In Bethlehem en op den acker, [ker, Haer frissche bladeren ontloken,

En maeckt den geest van Rachel wac- En liefelijck voor yder roken,

Die waeren gaet door beemd en wey. ^n 's morgens droncken 't eerste

Dan na het westen, dan na'et oosten: <z UJ . «, , [zogh1)?

Wie zal die droeve moeder troosten 7 u f ZC1? > * k°mialr1?-

Nu zy haer lieve kinders derft? ' t£° .buy *gr0enCblactcn'

Nu zy die ziet in 't bloed versmooren wTÜ^.T'm * W°ud

Aleerze nauhx zijn geboren. Wat kan de blinde staetzucht brouwen.

En zoo veel zwaerden rood geverft? ST?** "? mifVCrtrouwen!

_ " Watluidzooschendighdathaerrouwtl

Zij ziet de melleck op de tippen [waeren*):

Van die bestorve en bleecke üppen. Bedruckte Rachel, schort») dit

Gerucktnoch versch van moeders borst. Uw kinders sterven martelaeren.

Zv ziet de teere traentjes hangen. En eerstelingen van het zaed.

Als dauw, aen druppels op de wangen: Dat uit uw bloed begint te groeien.

Zij zietze vuil van bloed bemorst En heerlijck tot Gods eer zal bloeien,

[booghjes En door geen wreedheid en6) vergaei.

ASTYAN™ dCCkt DU ^ 21,11 Rel utt Giisbrecht van Aemstel.

. " •"• ;": :": >: :-: door Homeros.

Ijlings kwam zij») heur man tegemoet: haar verzelde de voedster. Met aan haar boezem den schat van 't teere nog sprakeloos wichtje. Hektors eenigen zoon, zoo hef als een ster aan den hemel. Hektor gaf hem den naam van Skamandrios, de anderen noemden Hem AstyanaxT), wijl slechts Hektor Hios'8) heil was. 5 Toen hij 't kind daar zag, beschouwde hij t stil met een glimlach. . Méar dicht stond naast hém: Andromache, de oogen vol tranen. Drukkend hem teeder de handen, terwijl zij hem smeekende toesprak: „Schriklijke man, Je krijgsmoed wordt je verderf nog. Erbarming

!wÜUW%r,e!1een Ü0"6 i0**^1*?9 op '* el9enlijk bedoelde: de melk, het voedsel der kin'\ ^x, ' Staak- 3 het 0mdolen van «■» S) hoort bij de ontkennina

ffA^S* "f J> HektorS VrOUW: A^omache. de moeder van As^Z?.

') Astyanax beteekent Stedekoning. 8) IÜos Trole.

61