Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D'is brabbel-praat, d'is woel en val. Die laaste soentje is van haar van 's mor'ens1) vroeg tot laat, wat *) sorg noch las ooit heug;

d'is koppie stamp, en huil en lach met mond en pootjes skoon gewas

so twintig male elke dag, slaap non klem ondeug, — moeders las

tot basie kooi toe gaat. haar skat, haar sorg, haar vreug.

HET ZUSJE VAN TROTT. :-: :-: * door A. Lichtenberger. Trott heeft een zusje gekregen. Hij heeft er lang genoeg op gewacht Op een avond had mama den kleinen Trott bij zich op haar schoot genomen, hem gekust en hem gevraagd: — Trott zou je graag een broertje hebben? — Trott was bezig, met den ketting van mama's horloge te spelen. Hij dacht een oogenblik. na en zei toen: — Neen, dank u. Als het is om mij een genoegen te doen, koop mij dan liever een levende schildpad. Want u begrijpt ik zou hem mijn speelgoed moeten leenen en dan zou hij het maar stuk maken, en dat zou ik erg vervelend vinden: Trott's moedertje begint te lachen. Zij legt haar kleinen jongen uit, hoe aardig het toch zou zijn, een broertje te hebben, waar hij mee praten kon, en wien hij een goed voorbeeld zou kunnen geven.... O! wat dat betreft, dan zou hij zoet moeten zijn voor twee!... En Trott zucht Want het valt al zoo moeilijk om zoet te zijn voor een; — voor twee, dat zou heelemaal met te doen zijn. Trott legt dat zijn moeder uit en die begint nog harder te lachen. Trott's vader komt binnen. Mama deelt hem de meening van zijn jongen mee; en ook hij lacht Gek toch, dat groote menschen soms lachen om dingen,

die toch zoo buitengewoon ernstig zijn Papa vraagt Trott: Zou je liever

een klein zusje hebben? Trott bekijkt het vraagstuk ernstig van alle kanten. Een zusje? Dat was misschien wel zoo prettig. Marie de Milly is een heel hef kind. Gisteren nog heeft ze hem een koekje bijna heelemaal laten opeten. Jawel, Trott houdt meer van kleine meisjes. En bovendien zijn ze niet zoo sterk als jongens. Als je dus ruzie met ze hebt.... Mama en papa praten allang over iets anders. Als een boortje snerpt Trott's schel stemmetje hun plotseling door het trommelvlies: Ja, papa, als het u om het even is, dan heb ik liever een zusje. — Mooi, zooveel te beter. Vergeet niet er Onzen heven Heer eiken avond om te vragen. — En Trott heeft het eiken avond gevraagd. Alle .avonden.... dat is te zeggen, niet precies alle. Daar zijn van die avonden, met waar, dat je zoo'n

slaap hebt dat je haast met weet wat je doet Misschien heeft hij het die avonden

Natuurhjk, je doet dan wel je gebedje, alleen, je doet het een beetje in den sleur. Maar telken avond, dat hij met al te gauw in slaap is gevallen, heeft Trott Onzen heven Heer om een klein zusje gevraagd. En hij heeft Hem goed uitgelegd, hoe zij zijn moest Ze moest heel hef en heel zoet zijn, met zoo groot als Trott en vleesch moest zij graag lusten, maar geen vruchten. Dan zal Trott haar zijn vleesch geven en zelf haar dessert opeten. En dan moest zij Polycarpe heeten. Polycarpe, dat is Trott's lievelingsnaam; waarom, weet men met. Mama heeft er hartelijk om gelachen. Lucette zal zusje heeten, zegt ze. Wat een leelijke 's morgens. 2) wie

160