Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, verschijnt met het begin van het derde jaar fn deksel: dechs. Nu ha de s zoo fijn heeft leeren fluisteren kan ook de n ze voor zich kriiaen: en terwijl vroeger snort: nor en sneeuw: seeuw luidde, komt kort na descn-desn voorden dag in snaakj» en sneeuw (2,8). Ondertusschen neeft hij echter de s ook leeren verruimen en verbreeden. zoodat ze ook een ploffer kan overstemmen, en een plaatsje kan zoeken tusschen den klinkertop, en de ploffersteilte in. In de 25»te maand zegt hij noo vats voor vast. en yts en rijts voor rijst, maar in de 30* maand leert hij kost zeggen, en nu komen ook weldra vast, kast, post. enz. Om de kmderen in die s-kunst te oefenen, hebben vele ouders, althans op het platteland, een heele reeks spreuken en versjes bij de hand. Wat ze precies beteekenen, weten zij gewoonlijk ook maar half, maar ze zijn van oudertot ouder overgeleverd. Zoo: Scheperken zet de sop op 't schap.bcheper, snij drij sneden in de sop. - Een historische kwelspreuk van de Vlamingen, om de Walen te kennen, is zoo: Schild en vriend, uit de dagen van den Sporenslag. In Limburg hoort men nogDaar was ne keer een snep. of ook wel anders: As de snep dee,

RnAiï 'Zï*9 ad?£ Die op t schep schree,

Endiemet heurenbek En die met heuren bek

E stuk spek van t spet snee! E stuk spek

Kunde gij ook op 't schep schraan? Van 't spet snee?

Met volgende eenvoudige verhaal is, om het glad en vloeiend uit te spreken, ook voor oudere jongens en meisjes nog een heele kunst. Uaar was eens een man, die drie zonen had. De eene heette Schak, de tweede bchakschawerak. de derde Schakschawerak-siagom-mmimi. Daar was ook een vrouw die drie dochters had. De eene heette Scttrip, de tweede Schripsivrolip. de d«de Schripsi-vrobpri- En die dde zonen trouwden met die

dne dochters. En Schak nam Schrip, Schakschawerak nam Schripsivrolip en iKhakschawerak-siagoni-minimi nam Schripsi-vrolipsi-peline-minimi.

Fig, 25. Een doorsnee van den silbeberg.

201