Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII

VOORBERICHT BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

In het begin van dit jaar deelde de Uitgever mij mede, dat de eerste druk van mijn werkje nagenoeg was uitgeput en dat een tweede oplaag hem wenschelijk voorkwam.

Die tweede oplaag kon niet een eenvoudige herdruk zijn. De eerste verscheen nog voordat het herziene reglement in werking was getreden. Thans is rekening te houden met de twjjfelpunten, die een praktijk van 2V2 jaar aan het licht heeft gebracht, ten deele door Gedeputeerde Staten in den een of anderen zin beslecht, ten deele aan den dag getreden door artikelen of ingezonden stukken in „Het Waterschap", het bekende orgaan van den ZuidHollandschen Waterschapsbond.

Ook het reglement zelf is inmiddels niet onveranderd gebleven. Op voorstel van Gedeputeerde Staten hebben de Staten bjj hun besluit van 18 Juli 1916, no. XIX, in een 9-tal artikelen wijzigingen, meerendeels van ondergeschikt belang, aangebracht. vinden haar toelichting in een bjj de voordracht van Gedeputeerde Staten gevoegde memorie {bijlage F3 der notulen), in het rapport der Statencommissie (bijlage DDD als voren) en in het nader schrqven van Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van dat rapport {bijlage EEE als voren). In de openbare vergadering werd over de voorstellen niet gesproken. Zij zijn goedgekeurd bq Koninklijk besluit van 11 September 1916, no. 17, en afgekondigd in het Provinciaal Blad no. 99 van 1916. In den commentaar zal men bij de betrokken artikelen telkens vermeld vinden, dat zij in de wijziging van 1916 begrepen waren.

Nieuw zijn in deze uitgaaf voorts nog de circulaire van Gedeputeerde Staten van 1914, betreffende de vaststelling en inzending van waterschapskeuren, en het eerst in 1916 vastgestelde model voor den staat, bedoeld in art. 57 van het reglement. Bij het model

Sluiten