Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

INLEIDING

(TOT DEN EERSTEN DRUK).

In dit jaar is het „Algemeen Reglement voor de Polders in de Provincie Zuid-Holland", dat in 1856 door de Staten onder Koninklijke goedkeuring was vastgesteld en dat — behoudens eene kleine wijziging in 1857 — onveranderd tot 1913 toe den grondslag is blijven vormen voor het bestuur der polders in dit gewest, door de Staten herzien en volledig opnieuw vastgesteld.

Het herziene reglement is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 September 1913, no. 34, en treedt op 1 Januari 1914 in werking.

De bepalingen zjjn in overeenstemming gebracht met de nieuwere waterstaatswetgeving, in het bijzonder de (Keuren)wet van 20 Juli 1895, St.bl. 139, de wet van 10 November 1900, Stbl. 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur, en de wet van 9 Mei 1902, Stbl. 54, tot toekenning van eenige bevoegdheden aan de besturen van waterschappen, veenschappen en veenpolders. Daarnaast zijn eenige leemten, die de praktijk in het bestaande reglement had aangetoond, gevuld en is een meer stelselmatige indeeling gevolgd.

De voorname beginselen van het oude reglement, omtrent de inrichting van het polderbeheer, met name de wijze van samenstelling en de bevoegdheden der verschillende besturende organen, vindt men in hoofdzaak ook in het nieuwe terug. De gewichtigste afwijkingen zjjn vermeld in de hierachter afgedrukte circulaire van Gedeputeerde Staten (zie blz. 137 v.v.)

Dit neemt niet weg, dat de tekst bijna geheel nieuw is.

Onder deze omstandigheden kwam het mg voor, dat er allereerst behoefte bestaat aan een uitgaaf met beknopte aanteekeningen, waarin, ook aan de hand van de geschiedenis der herziening, de verschillende bepalingen, waar noodig, worden toegelicht en zoowel

Sluiten