Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOEDST. ~"?~

XIII De uitkeeringen 160—163

XIV Het toezicht van Gedeputeerde Staten .... 164—167

XV Voorzieningen in bijzondere gevallen 168—184

§ 1. Algemeene bepalingen, artt. 168, 169. § 2. Polders met gecommitteerde ingelanden

en eene Vereenigde Vergadering, artt.

170—173.

§ 3. Polders met minder dan zeven stemgerechtigde ingelanden, artt. 174—181.

§ 4. Polders aan één eigenaar of aan meerderen in onverdeelden eigendom toebehoorende, artt. 182—184.

Overgangsbepalingen 185-194bis

Slotbepaling 195

ARTIKELEN

XIV

Sluiten