Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

gedurende veertien dagen ter inzage van hen, die krachtens de artt. 4 tot en met 9 bevoegd zijn het stemrecht uit te oefenen.

TWEEDE LID.

„Hen, die krachtens de artt. 4 tot en met 9 bevoegd zijn het stemrecht uit te oefenen". Van de gemachtigden zullen hieronder alleen zij vallen, die een doorloopende volmacht hebben ontvangen.

Artikel 162.

1. De hjst wordt, nadat zij zoo noodig naar aanleiding van ingekomen bezwaarschriften door het bestuur is gewijzigd, aan den penningmeester uitgereikt.

2. Deze zendt aan ieder op de lijst voorkomend persoon een uitkeeringsbiljet, behelzende een uittreksel uit de hjst, voor zooveel hem betreft, en vermeldende de plaats, waar en de dagen en uren, waarop de penningmeester tot de uitbetahng zitting houdt.

EERSTE LID.

Deze bezwaarschriften kunnen inhouden zoowel dat het eigen aandeel van den reclamant niet juist is, als dat eens anders aandeel onjuist (b.v. te hoog) berekend is. Zulks in tegenstelling met de krachtens art. 163 in te dienen bezwaarschriften, welke uitsluitend het eigen aandeel kunnen betreffen.

Artikel 163.

De omslagphchtige ingeland, die van oordeel is, dat hem ten onrechte geene uitkeering is toegekend of dat hem eene hoogere uitkeering toekomt, kan zich wenden tot de vergadering van stemgerechtigde ingelanden. Deze beshst in hare eerstvolgende vergadering.

„De omslagplichtige ingeland". Natuurlijk kan zulk een bezwaarschrift ook namens den ingeland worden ingediend b.v. door een gemachtigde, hetzij de volmacht doorloopend is dan wel slechts betrekking heeft op de vergadering, waarin op het bezwaar zal worden beshst.

Sluiten