Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

Artikel 172. (98, 5e lid, a). De leden van de Vereenigde Vergadering hebben ieder één stem. Zij kunnen zich niet door een gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 173. (98, 5e lid, b en c). De bepahngen van Hoofdstuk VI op het houden en de orde der vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden zijn op die der Vereenigde Vergadering van toepassing, behoudens dat:

a. de voorzitter verplicht is de Vereenigde Vergadering bijeen te roepen, indien ten minste een vijfde van dé leden der vergadering hem dat schriftehjk met opgaaf van redenen verzoekt of Gedeputeerde Staten hem dat bevelen;

6. de oproepingsbrieven worden toegezonden aan de leden;

c. de Vereenigde Vergadering niet kan beraadslagen, besluiten, benoemen of aanbevelingen opmaken, tenzij de meerderheid der zitting hebbende gecommitteerde ingelanden aanwezig is.

§ 3. Polders met minder dan zeven stemgerechtigde ingelanden.

Artikel 174. (7, le lid). Wanneer het aantal stemgerechtigde ingelanden minder dan zeven bedraagt, is — in afwijking van het bepaalde in art. 92 — de vergadering van stemgerechtigde ingelanden met de regehng en de besturing van de huishouding van den polder belast, voor zoover deze niet aan den vertegenwoordiger zijn opgedragen.

Artikel 175. (7).

1. De vertegenwoordiger wordt door de vergadering van stemgerechtigde ingelanden benoemd.

2. Is de polder belast met verdediging tegen zeewater of opperwater der groote rivieren — polders met zomerkaden uitgezonderd — dan wordt voor de benoeming van den vertegenwoordiger door den Koning, eene aanbevelingshjst van

Sluiten