Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

MODELLEN

VOOR

BEGROOTLNG en REKENING.

De hierachter opgenomen modellen zijn vastgesteld bij de (op blz. 137 v.v. hierna volgende) chculaire van Gedeputeerde Staten van 22 September 1913, G. S. no. 100.

Men zie hetgeen aldaar (blz. 141) ter toelichting van die modellen werd opgemerkt.

Zij werden gewijzigd bij circulaire van 21 Maart 1916, G. S. no. 9/11 (Prov. blad no. 34). Deze wijzigingen zijn niet van grooten omvang. Zij werden in laatstgenoemde circulaire als volgt toegelicht:

„De omschrijving van de kolom (in het begrootingsmodel), welke bestemd is voor de vermelding van de cijfers der laatste rekening, is verduidelijkt, zoodat het nu vaststaat, dat met deze rekening bedoeld is die over het jaar, voorafgegaan aan het jaar, waarvoor de begrooting gelden zal. Aangezien het regel is, dat de rekening over het afgeloopen jaar in dezelfde vergadering van stemgerechtigde ingelanden behandeld wordt als de begrooting voor het loopende jaar, zal de kolom „Werkelijke ontvangsten (uitgaven) der rekening over het vorige dienstjaar" bij het opmaken der begrooting noodwendig de cijfers der opgemaakte doch nog niet vastgestelde rekening moeten bevatten.

„Om gehjke redenen zijn ook de begrootingsposten betreffende het saldo van den vorigen dienst (Hoofdstuk I der ontvangsten en de laatste post van Hoofdstuk VII der uitgaven) gewijzigd.

Sluiten