Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

dat de page van het hof kwam, en vroeg, wat hem zoo ver naar het noorden voerde.

,,Ik heb de opdracht, Robin Hood te zien te krijgen, en hem eene boodschap over te brengen," vertelde de page.

„Wel," zei de ander, „daar kan ik je bij helpen. Morgenochtend, vóór het aanbreken van den dag, rijd ik naar het bosch, en breng u bij Robin Hood."

En zoo gebeurde het.

Toen de page vóór Robin Hood stond, liet hij zich op een knie vallen en zeide eerbiedig: „De koningin laat u door mij haar groet brengen, en verzoekt u, naar Londen, aan-het hof te komen. Er is een groote schutterswedstrijd, waaraan ge deel kunt nemen. Voor uwe veiligheid behoeft ge niet bang te zijn: als onderpand zendt de koningin dezen ring."

Robin Hood nam dankbaar den ring aan. Toen gespte hij zijn groenen mantel los, en gaf die den page mede, als geschenk aan de koningin.

Op een heerlijken zomerdag trok Robin met zijne schaar trouwe vrienden naar Londen. Het was een prachtige stoet van sterke, forsche mannen. Allen waren in het groen gekleed; op hunne hoofden droegen zij zwarte hoeden met groote, witte vederen. Alleen Robin Hood zelf droeg helroode kleeding zonder mantel.

Toen zij aan het hof kwamen, werd Robin dadelijk bij de koningin toegelaten, die hem en zijn volk vriendelijk welkom heette, en hun een rijkelijk maal liet voorzetten..

De koning, met een groot gevolg van boogschutters, was reeds naar Finsbury vertrokken, de kampplaats, waar de groote schietwedstrijd zou plaats hebben.

De koningin had tegen haar gemaal gewed, dat hare schutters de zijne overwinnen zouden; zelfs zouden er maar

Sluiten