Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

haftig voorkomen, dat, terwijl het alle teedere gevoelens onderdrukte en bewonderaars op een afstand hield, de vreemdelingen, die het voorrecht hadden haar te ontmoeten, een gevoel inboezemde, dat veel van ontzetting had.

In haar gezicht geleek zij sprekend op haar broer, zóó precies was de gelijkenis tusschen hen, dat, als zij het met hare vrouwelijke welgemanierdheid overeen had kunnen brengen om uit de grap een pak van hem aan te trekken en naast hem te gaan zitten, het heel moeielijk zou zijn geweest te zeggen, wie Sam en wie Sally was, vooral daar de dame op hare bovenlip een roodachtig dons had, dat licht voor een knevel kon worden aangezien. Dit was echter waarschijnlijk niets anders dan ooghaartjes op eene verkeerde plaats, daar de oogen van juffrouw Brass geheel vrij waren van zulke nuttelooze uitspruitsels. Haar gezicht was vuijbleek, en daarbij stak het rood gloeiende topje van haar neus niet onaardig af.

Hare stem was bijzonder krachtig en maakte zulk een buitengewonen indruk dat men ze niet licht vergat, als men haar eens had hooren spreken. Haar gewone dracht was een poene japon van zoowat dezelfde kleur als het gordijn van 't kantoor, die nauw om haar lijf sloot tot boven aan haar hals en van achteren met een bijzonder groote knoop werd dichtgemaakt.

Begrijpend, dat eenvoud het kenmerk is van het schoone, droeg zij geen kraagje of dasje, behalve op haar hoofd, dat onvriendelijk versierd was met een bruine gazen doek, als de vleugel van een vampir, en die, in elkaar gedraaid zooals 't viel, een gemakkelijken, bevalligen hoofdtooi vormde.

Bij Brass op het kantoor is een klerk, Dick Swiveller, een goede jongen, veel te luchthartig om degelijk, en veel te

Sluiten