Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

216

waarzegsters en martelaren, van.... kijk eens "

Hij opende zijn tasch, nam er een Bijbel uit, opende dien bij de geschiedenis van Simson in 't boek der Richteren en reikte het hem toe.

„Lees eens, misschien zou u dit bevallen!"

De jonge man begon terstond te lezen, en al spoedig verried zijn gelaat, dat wat hij las, hem zeer beviel.

„Wat kost den boek?" vroeg hij, terwijl hij er in om bladerde.

„Twee franc, vriend!"

„'t Is 'nen schoonen boek, en bestkoop: 'k houde hem. Wacht een beetje: 'k ga u 't geld halen 1"

Op een drafje liep hij met het boek weg en kwam met het geld er voor terug. De kooplieden bedankten en groetten den kooper beleefd en gingen heen. Wat die Vermeule een schik had! En wat hij van verbazing het hoofd schudde, dat De Vries bijna zonder een woord te spreken zóó maar een boek had verkocht, dat hij, Vermeule, met heel veel woorden, niet kon kwijt raken.

„Gij zijt 'nen fijnaard, gij!" — zei hij.

„Ge wilt toch niet zeggen, dat ik den man bedrogen heb?"

„Neen 'k, meneere! 'k ben zeker, dat hij d'r meer pleizier van gaat hebben als van Uilenspiegel en Schinder-Hannes bijmekare. Den vent zal er blijde mee zijn en hij zal een jaar lang kunnen lezen en nog zal den boek niet uitgelezen zijn, en hij gaat er u nog eens voor bedanken, daarmee ge hem zulk een schoonen geestigen boek zoo bestkoop hebt verkocht Maar dat gij, als den vent klapt van Uilenspiegel en Schinder-Hannes, dat gij dan med-een peist op Simson, 't is datte! En ge doet het hem lezen, en gij klapt geen woordeke, en den vent koopt 'm; sa! gij zijt 'nen fijnaard! Ge zijt rap, gij! 'k Hebbe d'r mijn pleizier van!"

„Och, — zei de colporteur — zooiets komt vanzelf 1"

Doch dat wou de baas niet gelooven: je moest aanleg voor zulk een arbeid hebben en lust Hij hield er zichzelf geheel ongeschikt voor.

Sluiten