Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

Zeker blijkt hier wel uit dat hij in het Friesche volksleven, en dan nog wel in het leven van de arme Friesche heidebewoners, evengoed thuis is als in het leven van het Vlaamsche volk.

Dat leven van de Friesche heidebewoners teekent hij u hier in al zijn naïviteit, en hij laat in dit boek dan zien, wat idealisme kan tot stand brengen als het een heilig vuur is, door Gods geest ontstoken.

De plannenmakende Baje wordt juist door haar kerkje en de liefde die zij er voor gevoelt, voor gansch haar arme nabuurschap tot een zegen.

De karakters zijn evenals in zijn Vlaamsche boeken frisch en goed geteekend. Het boek leest aangenaam.

„Onze Vacatures" van 24 Juni 1915.

Baje en haar kerkje is de titel van een pas bij Callenbach te Nijkerk verschenen boek van Jan Veltman, die door zijn Vlaamsche schetsen reeds vaak de aandacht trok. De schrijver heeft echter ook in Friesland geleefd, en kent het even goed als Vlaanderen. Dat getuigt het boeiend en aan te bevelen boek dat we boven noemden en dat in Friesland als daarbuiten met genoegen zal worden ontvangen. Baje is een eenvoudige vrouw die in het geloof haar kracht vindt en die zegen verspreidt 't Is een echt christelijk verhaal uit het Friesche volksleven. Of de hoofdpersoon niet wat al te mooi geteekend is, en de werkehikheid voorbijstreeft ?

Ieder leze en oordeele. Men zal het zich in geen geval beklagen.

A. J. H(oogenbirk) in .Bloesem en Vrucht" van Mei 1915.

Jan Veltman moet geen kleine boekjes schrijven, maar grootere. Wie „de Scharenslijper" en „de Stoelenmatter" — en de groene boekjes las, zal mij dit toegeven. Ook „Baje en haar kerkje" zet 't zegel op deze uitspraak, 't Is een boek dat half aan de werken van Jan Maclaren en aan Oostloorn, half aan de schetsen van Ds. Visscher „Van de arme Friesche heide" doet denken; de menschen zijn geïdealiseerd zooals Maclaren en Ulfers 't doen. 't Landschap, de natuur, 't leven der menschen zijn getrouwelijk geteekend, zooals de dominé van Rottevalle ze weet te teekenen.

Toch heeft Veltman iets eigens, 'k geloof dat de fantasiebeelden zijner vroegste jeugd, waarvan hij elders verhaalde, hem nog wel eens, en dan in andere gedaante, voor den geest zweven; dan ziet hij niet de werkelijke wereld, maar

») Zie de volgende recensie in t Friesch Dagblad, waarvan de schrijver in Friesland woont, en dus over de ai of niet werkelijkheid kan oordeelen. De heer K. W. woont in Biggekerke (Zeeland).

Sluiten