Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Warmpjes ingebakerd in kleeren van dierenhuiden, waagt men zich buiten in de barre kou b. v. voor jacht of vischvangst. De hondenslee is het vervoermiddel te land en op het ijs, te water wordt de zoogenamde kajak gebruikt. Alleen in de korte zomers trekken de Eskimo's ook wel naar het binnenland om weiden te zoeken voor de rendieren. Daar slaan zij dan voor korten tijd hun tenten op.

Ziehier alvast 'n paar bijzonderheden over de bewoners van deze noordelijke streken. In 't vervolg van dit boekje zal je nog andere interessante dingen lezen over land en lieden.

Nog 'n laatste woord ter inleiding. Dat je hier slechts weinig blanken vindt, zal je niet verwonderen. Die er komen, zijn goudzoekers die naar Klondike trekken, daar zoo gauw mogelijk fortuin trachten te maken en dan hun schatten gaan verbrassen in de beschaafde wereld. Verder handelaars en poolonderzoekers. En wie er óók niet ontbreken? Dat zijn de missionarissen! Die dappere mannen vindt men in de afgelegenste, onherbergzaamste hoekjes der wereld. Niet om geld te verdienen, maar om zielen te winnen voor Onzen Lieven Heer!

Van twee zulke helden volgt hier 'n mooie vertelling. De eerste is van Pater Turquetil, 'n Franschen missionaris te ChesterfieldInlet. Dat moet je nog even op de kaart opzoeken, 't Is 'n zeer lange inham van de Hudsons-Baai in het Noordwesten. Daar is de statie van Onze Lieve Vrouw der Verlossing, die nog pas is opgericht. Pater Turquetil vertelt hoe hij zich voorbereidt op het missiewerk onder de 10.000 inboorlingen die in deze koude streek wonen.

HET EERSTE JAAR AAN DE HUDSONSBAAI.

Als ik vroeger, toen ik nog 'n jongen was, een of andere reis van missionarissen las, werd ik vooral getroffen door den avontuurlijken kant van het leven in de missie-landen. Sjongens, dat moest iets heerlijks zijn ! 'n Linnen tent voor dak, als bagage 'n draagaltaar, en 'n wilde als gids! En dan vooral niet te vergeten 'n geweer, dat, met de hulp van de Voorzienigheid en het scherpe oog van den jager, kruideniers, bakkers en slagers moest vervangen. Ik stelde me den missionaris voor op weg van het eene kamp naar het andere. Alle tenten trad hij beurtelings binnen, liep van tijd tot tijd wel wat ongedierte op, maar deed óveral onmetelijk veel goeds.

Sluiten