Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

245

bemoeilijken. Ik hoop dat u en de jonkvrouw mijn geleide zult willen aannemen om er langs den kortsten en veiligsten weg te komen."

— Een geleide dat ons welkom zal zijn. Even welkom als meerdere berichten omtrent den burcht en ridder Dagobert."

— Weet men iets van vader? «Vermoedt Govert, die den burcht kent, in welk gedeelte en bovenal hoe vader daar gevangen is?"

Zij had niet opgekeken. Dichtbij was haar vader : zijn lijden was meer dan ooit óm en In haar.

— Laat de jonkvrouw ook nog eens door u hooren dat men op den Reichenstein nooit blind heeft kunnen zijn voor de gevolgen van hun vermetele en schandelijke daad wanneer de kans zich tegen hen keerde, ridder," viel graaf Bernsdorff in.

Auersperg nam wat graaf Bernsdorff gezegd had op als een uitnoodiging om zich rechtstreeks tot Roswitha te richten. Hij wendde zijn paard en reed haar op zijde.

— Toen Govert den Reichenstein verhet om in Frankfort berichten omtrent den Keizer en zijn troepen in te winnen, was ridder Dagobert er gehuisvest als een aanzienhjke gast dien men te ontzien heeft. Hij was hun een even gevaarlijke als kostbare inzet.... En nu is ridder Dagoberts onmiddelhjke uitlevering de eerste voorwaarde voor vermindering van straf voor de belegerden en hun partijgenooten, gevangen in den slag,"

— En daarop is de overgave toch niet gevolgd." De Reichenstein rees weer voor haar, ongenaakbaar.

— Die moet volgen Binnenkort Zoodra men

er overtuigd is dat onze voorstelling van het verloop van den slag juist is en zij niets meer te hopen hebben. Zij kunnen zich overtuigen, Govert vermoedt door een sluipgang, waarvan tot nog toe de uitgang niet door ons gevonden werd. Een bode gaat en keert hcht onbemerkt daardoor."

— Breng mij straks naar Govert," bad Roswitha. Govert de eenige die haar vader had gezien tot voor korten

Sluiten