Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

BRONNEN.

treffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak herdrukt zijn, is uitgegeven door de Blécourt en Japikse (Groningen 1919).

In denzelfden tijd dat men de plakkaten verzamelde, begon men ook de voorhanden stukken met uithangend zegel van de vroegere middeleeuwen te drukken, waaronder er zijn voor onze vroegste staatsgeschiedenis van het hoogste belang. In onderscheiding van de plakkaten noemde men zulke oorkonden van ouderen tijd charters (van lafijn charta, blad perkament). Het begrip „oorkonde" nam men terecht zeer ruim, zoodat het voor de oudste tijden elk schriftelijk document van ontwijfelbare echtheid insloot. Zoo ontstonden een aantal charterboeken. Wij noemen:

Groot Charterboek der Graaven van Holland en Zeeland, eindigende met den dood van Jacoba van Beieren, door Frans van Mieris, Leiden 1753—'56; vier folio's. Uiterst onnauwkeurig en onvolledig. Voortgezet onderzoek bracht gedurig nieuwe oorkonden aan het licht, en men leerde de van ouds bekende nauwkeuriger lezen. Daarom besloot de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in 1861 tot de uitgave van een Oorkondenboek van Holland en Zeeland, waarvan het eerste gedeelte, bewerkt door den rijksarchivaris L. Ph. C. van den Bergh, en eindigende met het jaar 1299, in twee kwartijnen in 1868 en 1873 verschenen is. Hoewel na van Mieris een groote verbetering, voldoet het werk van van den Bergh niet aan de eischen van strenge critiek en trouwe reproductie der best gekeurde afschriften, die thans aan een dergelijken arbeid mogen worden gesteld; een verbeterde uitgaaf van zijn werk wordt door de wetenschap verlangd. In één zijner gebreken (onvolledigheid) is gedeeltelijk voorzien door een Supplement van de Fremery (1901), en door Obreen, Oorkonden ter toelichting van de politieke betrekkingen van Hólland met Vlaanderen, 1259—1299 (B. M. H. G. XLIII, 26). — Eene voortzetting van het oorkondenboek voor den tijd na 1299 is voorbereid door P. L. Muller, Regesta Hannonensia (1881); door Hulshoff, Oorkonden aangaande de betrekkingen der HoUandsche graven tot Frankrijk, 1300—1427 (B. M. H. G. XXXII, 266), en door van Limburg Brouwer, Boergoensche Charters (1869).

Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen door Pieter Bondam, folio, Utrecht 1783—1809, eindigt met 1286. De Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland, van

Sluiten