Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRONNEN.

7

Is. An. Nijhoff, in 6 deelen, Arnhem 1830—1875, bevatten oorkonden uit de jaren 1286—1538; Hulshoff gaf uit Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk, 1281— 1538 (Werken „Gelre", Arnhem 1912), van Doorninck Acten betreffende Gelre en Zutfen, 1376—'92 (Haarlem 1900—'01). — Het werk van Bondam werd aangevuld en verbeterd door L. A. J. W. Sloet, Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutphen, den Haag 1872—76.

De vermelde plakkaatboeken van Utrecht en Friesland zijn tevens charterboeken; een Register van Oorkonden die in het Charterboek van Friesland ontbreken gaf Colmjon in 1883 uit, terwijl Blok in Vrije Fries XIX, 317 Oorkonden betrekkelijk Friesland en zijne verhouding tot Frankrijk publiceerde, en Berns een Verslag aangaande archiefstukken (te Weenen en te Dresden) belangrijk voor de geschiedenis van Friesland uit het tijdperk der Saksische hertogen in het licht gaf (den Haag 1891). Een oorkondenboek van het Sticht is lang voorbereid door den rijksarchivaris in Utrecht S. Muller Fzn.; eerst verschenen Regesten daartoe van de hand van Gisbert Brom (1908); in 1921 is met de publicatie van het Oorkondenboek zelve een begin gemaakt.

Een Register van Overijselsche oorkonden is uitgegeven door de Vereeniging ter beoefening van Overijsselsch Recht en Geschiedenis (Zwolle 1873 vlgg.).

Het werk van Driessen, Monumenta Groningana veteris aevi inedita, (Groningen 1822), dat tot 1400 loopt, is vervangen door het Oorkondenboek van Groningen en Drente van P. J. Blok, J. A. Feith e. a. (Groningen 1896—1899) in twee deelen, loopende over 750—1405.

Terzelfder tijd als de charters der oude graafschappen enz., werden ook de handvesten of oudtijds door den landsheer verleende privilegiën van ettelijke steden uitgegeven. Het best geredigeerd is de uitgave der Handvesten van Dordrecht door P. H. van de Wall (1770—1790).

Van enkele steden bestaan min of meer uitvoerige middeleeuwsche „rechtsboeken", .die een beschrijving bevatten van de wijze van bestuur en de «rechtsgebruiken, „costuymen", der stad. Een hoogst merkwaardig Rechtsboek van den Briel werd omstreeks 1407 samengesteld door „der steden clerc", Jan Matthijssen. Het

Sluiten