Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delfshaven.

73

op den Hen April int jaer ons Heeren 1639 oud sijnde 88 jaeren.

Hier leit begraven Aechgenjansd. de huisvrou van Aerien Jansen Koelemey ende is gestorven op den Hen Mey int jaer ons Heeren 1639 oudt sijnde 49 jaren.

Hier leyt begraven Adriaen Jansz. Coelemey in sijn leven coopman op Delfshaven is gestorven op Vrijdagsmorgens den 25en October ao. 1658 oudt sijnde 68 jaren ende elf maenden.

(Binnen een cirkel een boom, aan de takken waarvan links een schildje hangt, beladen met een merk; onder den boom op een lint: Aryen Jansz. Koelemey.)

31. Wapen uitgesleten.)

Dit graf hoert toe Hendrick Ma.. tetenz.

(De letters H. H. M. naast elkaar; de 2e getopt met een merk.)

32. Mathis Michielsz. Smit op een lint boven een wapen: Een aanziend gestelde naar rechts kijkende naakte vrouw op grond, de linkerarm geslagen om de schacht van een links naast haar op den grond rustend anker en een omgewende vogel zittende op de opgeheven rechterhand. Helmteeken een verticaal geplaatste smidshamer tusschen een antieke vlucht.)

33. ' Hier lygt begraven Marya Louwys Elle... out synde 57 jaren is gestorven den 28 Augusty 1682 huysvrou van Cornelis Krieek equipasie mr. van de Oost Indisz Companye.

Hier leyt begraven Cornelis Krieckinsijn leven equipasiemeester van de Oost Indisz Companije der staat Delft is gestorven den 9en Mey 1690 out sijnde 59 jaren.

(Wapen: een geplante boom, en een cirkel tusschen de letters C. K. en M. L. E.)

34. Hier leyt begraven ....

(Alliahtiewapen in een cirkel; I ?; II ? helmteeken boven beide wapens een uitkomende gekroonde leeuw; onder den cirkel in het midden een troffel en links daarvan een strijkijzer).

35. Hier leyt begraven Divertgen van der Does die huisvrou van Dirck Adriaens Leversteyn ende starf den 27 Meye anno 1616.

Hier leyt begraven Femmetgen Dircks Leversteynd. ende starf den 14 November anno 1613.

Sluiten