Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

139

169. Twee uitgekapte wapens. Een koperen plaat, waarop het wapen Graswinckel (de drie roggen) en het opschrift:

In dit graf rust Jacob Jansz. Graswinckel geseit Boot, geboren 25 July 1536, was tot een wonder, den armen rijc, hem selven arm, sterf X Martii anno MDCXXIV sijns ouderdoms LXXXVIII. (Vgl. De Wapenheraut 1916.)

170. 't Graf van L o u y s E1 s e v i e r sterft den 30 November 1675. (Twee wapens uitgekapt; I. Elsevier; II. doorsneden: boven

effen zilver, beneden een roode brug met drie openingen, waarop een Vogel.) (4 P. 9 G.)

171. [Aaltge Gijsberts]z. Sasbout starf ao. XVLVIIIdë...

172. Be ... ac rata Salute CIODIIC.

vixit nonis Aprilis anno.

(Wapen uitgekapt.) Phoebus onnon mihi. (?).

173. Wapen en vier kwartieren uitgekapt; het onderste kwartier rechts is een scheprad of molensteen.

In den rand:... goede wissë(?) eiTMr. Alphaert

en starf int jaer ons Heeren MVc ën

174. Wapen uitgekapt. De letters R. O. H.

175. H. v. D.

In een ruimte bij een trap:

176. Rustplaats van de Hr. Jacob Junius Isaacqssoonsterf den 25 Sept. 1671 en van sijn huysv. Juffr. Maria Lenarts Jacobsdochter en haar beider dochter Juffr. Marya Junius sterft den 2 January 1683 ende alsmede haer soon Mr. Jacob Junius raet ende vroedschap deser stad Delft overleeden den 4 April 1706.

(De wapens Junius en Lenarts uitgekapt.) (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1915 blz. 149.)

177. Inganck tot de kelder van de Hr. Jacob Junius.

I. P.

Sluiten