Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht.

209

Mondina van Beveren en Maria Musch sijn beide vrouwen; voorts Mr, Pieter Beelaerts oud-Burgemeester der stad Dordrecht en Christina Pompe zijn huisvrouw en verdere leden der familie Beelaerts aan wie de kapel tot heden toebehoort.

XVII. St. Elisabeths of Beveren-kapel, gesticht 1431 door Sueta van Beveren. Deze is thans geheel verdwenen.

O.a. bevond zich in deze kapel een zerk, die nu tegen het hooge koor ligt:

219. Bovenaan drie wapens, in de hoeken vier wapens en in het midden twee groote wapens uitgekapt, en waarop men leest: fundata sum 1431.

XVIII. Kapel van den H. Naem van Jhesus, gesticht in 1485 door Adriaan van Sandelingen. Thans verdwenen.

XIX. H. Kruis-kapel, in 1350 gesticht door Catharina van Weede. Deze kapel behoorde achtereenvolgens aan de families Van Wezel, De Vlaming en Van Beveren (1646). Zij is thans ledig en met een galerij bedekt.

XX. St. Andries-kapel, vóór 1370 gesticht, behoorde aan de Vischkoopers. Thans ledig.

XXI. St. Catharina-kapel, gesticht vóór 1354. Zij behoorde aan de familie De Witt.

Men ziet er achter een hek twee groote grafzerken, waarop:

220. Hier rust den Edelen heer Jacob de Witt heeren Cornelis geboren den 7 februarius 1589 in sijn leven driemael borgemeester, vijffmael schepen, veertich, kerckmeester, schutmeester en colonel in Dordrecht, ordinaris gecommitteert ter vergaderinge van de Staten van Holland ende West-Vriesland, in Staten Generaal tweemaal, in de gecommitteerde raeden van Holland, is als extraordinaris ambassadeur aen de krooneh van Polen, Sweden ende Denemarcken geweest, wert 1657 raet ende meester van de rekeningen der domeinen van de Staten van Holland etc. en sterft den 10 Januarius 1674.

Alsmede vrouwe Anna van de Corput Heeren Johansdochter geboren den 24 April 1599 die te samen in echten ver-

14

Sluiten