Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

meer en meer verontrustend werden, werd aan de gecommitteerden voor de onderwaterzettingen gelast spoed te maken met het uitvoeren der werken om die te stellen, de boomen langs de wegen te doen omhouwen, enz. Den 13den Juni werd dien gecommitteerden gelast alle inundatiën te stellen, die naar hunne meening maar eenigszins tot bescherming van de provincie Holland zonden kunnen dienen, zonder het grondgebied van andere provinciën te ontzien, en om landvolk te pressen. Leiden, Gouda en Rotterdam werden uitgenoodigd hen van alles te voorzien. Eindelijk werd bij Res. v. 14 Juni den Gecommitteerden Halling, Meerman en Geelvinck een onbepaalde macht gegeven tot het stellen der onderwaterzettingen, het plaatsen van uitleggers op de rivieren, het wapenen van de op te werpen verdedigingswerken, enz.

Maar de uitvoering van al deze besluiten heeft wegens gebrek aan tijd en middelen slechts zeer onvolkomen plaats gehad en toen het leger van Utrecht terugtrok, waren de inundatiën nog geheel onvoldoende gesteld.

t. De Hollandsche Waterlinie. De inundatiën van deze linie in 1672—in het volgend jaar werd de lijn van verdediging en daarmede de onderwaterzetting eenigszins gewijzigd — zou men kunnen verdeelen in 5 gedeelten.

1. De inundatie in de Landen van Altena en Heusden.

2. De inundatie tusschen de Merwede en de Lek.

3. De inundatie tusschen de Lek en den Hollandschen IJsel.

4. De inundatie van den IJsel tot den Ouden Rijn en van hier tot het Woerdensch Verlaat.

5. De inundatie Van het Woerdensch Verlaat tot den Amstel en ter weerszijden van de Vecht.

a. In de Landen van Heusden en Altena.

Hoewel de linie in het Zuiden met de vesting Gorinchem aangeleund was tegen de Merwede, zoo was het voor de verdediging van die vesting van belang, dat ook de aan de overzijde der rivieren gelegen vesting Woudrichem en het slot Loevestein werden behouden. Dat behoud werd ook zeer op prijs gesteld door den veldmaarschalk Wirtz die te Gorinchem en omliggende sterkten het bevel voerde.

Woudrichem was in goed verdedigbaren staat en de burgers waren besloten zich tot het uiterste te verdedigen. Er waren slechts één oude kompagnie müitie en burgers uit Enkhuizen en Schiedam, die echter wilden wegloopen en hierin alleen verhinderd werden doordat Wirtz cavalerie naar de plaats zond. Nadat 21 Juli de stad door de Franschen was opgeëischt, zond Wirtz nog eenige kompagnieën uit Gorinchem tot hulp. Woudrichem was alleen over den linker Maasdijk te naderen, want nadat de linker Merwedijk midden Juni op last van Wirtz op 5 plaatsen was doorgestoken en de sluizen die daartoe dienen konden waren geopend,

Sluiten