Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

schijnlijk door doorsteken der boezemkaden over de landen t. N. van den Rijn.

Slechts 2 wegen voerden door deze onderwaterzetting, n.L de noordelijke IJseldijk en de weg van Woerden naar Leiden, langs en op den Hoogen Rijndijk gelegen. De eerste werd verdedigd door werken, opgeworpen t. O. vóór de Goejanverwellesluis op de I Jseldijken en op het buitenland aan beide zijden van den IJsel. Zij waren in het begin alleen bezet door de troepen van den Graaf van Hoorn, samen hoogstens 600 man infanterie en 700 man cavalerie. Deze macht was voor een goede verdediging te gering, ook nadat zij vermeerderd was met ongeveer 1000 burgers uit de Hollandsche steden, daar deze niet genegen waren hun leven te wagen. Weldra kreeg van Hoorn echter versterking van meer beteekenis, voornamelijk door 500 zeesoldaten en 280 matrozen onder den bekenden zeekapitein Johan van Brakel. Nadat 7 Juni door den slag bij Solebay het gevaar voor een landing voorloopig was afgewend, heeft men zulke goed gedisciplineerde troepen van de zeemacht hier en daar te land dienst laten doen, veelal op de gevaarlijkste punten en met de moeilijkste opdrachten en door hunne geschiktheid en dapperheid hebben zij het vaderland groote diensten bewezen.

De Hooge Rijndijk (Leiden—Utrecht) werd verdedigd door een werk aan deNieuwerbrug,ontworpen door den Prins van Oranje; het was aan de achterzijde slechts door Friesche ruiters gesloten, maar in het front behalve door de inundatie gedekt door de Dubbele Wierikke en door doorsnijdingen in den Hoogen Rijndijk met borstweringen er achter.

De Prins was 18 Juni te Nieuwerbrug aangekomen met ongeveer 1400 man infanterie en 2180 man cavalerie. Toen het werk na een paar dagen door eenige troepen kon worden bezet, trok bij met de overige naar de Enkele Wierikke en nadat naar elk van 4 Hollandsche steden een kompagnie ruiterij was weggezonden om de rust onder de burgerij te helpen bewaren, kwam er weldra versterking van gewapende burgers, van 400 a 500 vrijwilligers uit den Haag en 2 Juh een goed getal zeesoldaten onder den kapitein-geweldiger Jan Snaets. Aanvankelijk was de geest onder eerstgenoemde troepen slecht, daar zij slecht betaald werden, zoodat velen deserteerden. Later werd dit beter en 1 Okt. bestond de infanterie uit 24 kompagnieèn.

Beide genoemde verdedigingswerken, aan den IJsel en aan den Rijn, werden natuurlijk met geschut bewapend.

Omtrent de uitleggers op dit gedeelte zal hierna nog een en ander worden medegedeeld.

e. Van het Woerdensch Verlaat tot den Uithoorn a. d. Amstel en van hier tot de Zuiderzee b ij M u i d e n.

Deze inundatie strekte zich uit over de polders t. O. van de Kromme

Sluiten