Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

Een andere aanslag, die tot een hevigen strijd leidde en waarin de Nederlandsche troepen voor het eerst hun kracht in het open veld toonden, was die op Woerden.

In drie afdeelingen trokken de daarvoor bestemde troepen in den nacht van 10 op 11 Oktober op Woerden aan. Nassau Zuylestein x) zou daartoe post vatten aan de oostzijde der stad tusschen de Kameriksche sluis en de Grovenbrug (Groevenbrug) met 1000 a 1200 man en 2 stukken geschut, van Hoorn met 12 kompagnieèn infanterie en 12 stukken geschut zou de stad aan de zuidzijde, de Prins van Oranje met zijn troepen aan de westzijde aanvallen.

Toen Zuylestein op genoemden post was aangekomen, hit hij bij de Grovenbrug op beide oevers van den Rijn een werk maken en een tonnenbrug over dat Water slaan. Dat werk, in der haast opgeworpen, kon nog van weinig beteekenis zijn, toen het werd aangevallen. Het was aan de achterzijde open, slechts met eenige Friesche ruiters afgesloten en nog niet behoorlijk gepalissadeerd, terwijl de kaden langs den Rijn daarvóór niet waren doorgegraven. Ook was een kleine post gemaakt bij den 's Gravenslootschen molen, daar waar de weg en de watering van Kamerik op den Lagen Rijndijk uitkomen.

Van Hoorn wierp dadelijk twee batterijen op, een aan de zuidzijde bij den zaagmolen en een aan de oostzijde der stad bij de Snellebrug en begon de stad te beschieten. De Prins van Oranje maakte zich meester van huizen aan de westzijde om gedekt te kunnen naderen, welke huizen echter bij een uitval van den vijand 's avonds werden in brand gestoken.

Luxembourg, gewaarschuwd door een vuur dat de bezetting van Woerden op den toren had ontstoken (waardoor toren, kerk en eenige huizen afbranden), toog met 3000 man infanterie en eenige cavalerie uit Utrecht naar Woerden en deed den post van Zuylestein aanvallen, maar werd teruggeslagen. Na des nachts een omtrekkende beweging over het verdronken land en de kade langs de Kameriksche Wetering tot den Rijn te hebben uitgevoerd, waarbij de boeren van Kamerik hem den weg wezen, veroverde hij den post bij den 's Gravenslootschen molen, maar werd bij een nieuwen aanval op den post aan de Grovenbrug teruggeslagen. Alleen door zijn persoonlijke dapperheid wist Luxembourg zijn troepen tot een hernieuwden aanval te bewegen, doch eerst na een strijd van 5 uren, waarbij de dappere Zuylestein sneuvelde, werd de post door den vijand overweldigd. De achtervolgende Franschen werden echter bij de Snelle-

ont des traverses et de bonnes palissades de distance en distance, plantés en sorte que chassés de 1'une ils se retirent a 1'autre sans ponvoir être conpés par la droite ni par la gauche a cause des canaux si bien qu'on ne va a eux que par une petite tête, qu'ils disputent tant qu'ils peuvent et quand on est a leurs palissades et qu'il faut les couper pour les joindre, les coquins se retirent". (Campagne de Hollande en 1672, etc. La Haye. Pierre d'Hondt. 1759, pag. 109).

*) Frederik, graaf van Nassau, heer van Zuylestein: Generaal der Infanterie. Hij was een natuurlijke zoon van Frederik Hendrik.

Sluiten