Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

742

BAROK EN ROCOCO IN FRANKRIJK.

drukken op de periode waarin ze werken. En in verband met hun studiereizen naar Italië, krijgt de vroeg-Fransche Barok het karakter van in nationale richting gecorrigeerden Italiaanschen Barok. De voornaamste meesters met een eigen persoonlijke opvatting zijn Jacques Lemercier (1585—1654); Pierre Lemuet (1591 — 1669); Louis Levau (1612—1670) enFrangoisMansart (1598— 1666).

4. Het kasteel. Was het Italiaansche kasteel groot en grootsch, behagelijk en prettig bewoonbaar was het niet. Het Fransche, dat kleiner is van afmetingen, behield het Renaissance-karakter; doch zonder de machtige hoekpaviljoens, wordt het grondplan meer | |-vormig. Inplaats van de domineerende paviljoens (een overblijfsel uit de Middeleeuwen) komen vleugels, die geheel gelijkwaardig zijn aan de middenpartij.Zoob.v.het Chateau-de-Maisons Fig. 823. (bij Parijs), door F. Mansart gebouwd van 1642—1650); en het kasteel V a u x -1 e - Vi c o m t e, met een overheerschende midden-

partij, waarin de vestibule, met aan weerszijden trappen, en de groote zaal liggen (door Levau, van 1657—1660). De portalen zijn rijker opgevat dan de overige bouwdeelen, evenwel niet in die verhouding, als dit in Italië het geval is. En de vensters verraden nog Gothische nawerkingen in hun verhoudingen, hoog en smal, in de verhouding van meestal meer dan 2 hoog of I breed. De kleinere afmetingen van de Fransche kasteelen staan natuurlijk in verband met de eischen van het klimaat. Toch komt er nog duidelijk in tot uitdrukking de hooge positie, die de opdrachtgevers in de wereld innemen. Vooral inwendig, waar de slaapvertrekken nog zijn ingericht Fig. 825. als een ontvangsalon met praalbed, afgescheiden door een ballustrade om een verhoogde estrade.

Hotels. Een specifiek Fransch karakter dragen de kleinere voorname woonhuizen, hotels genaamd, gebouwd voor den adel in de steden, bankiers, kardinalen en industrieelen. Niet aan de straat gelegen, doch hiervan gescheiden door een voorhof, vertoont de gevel zich streng en deftig, de achtergevel rijker en opener. Onzichtbaar voor den voorbijganger biedt

Fig. 818. Laat-Renaissance (Lodewijk XIII). Kerk St. Etienne-du-Mont te Parijs.

Sluiten