Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

806

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE. S

Fig. 890. Chaetano Chiaveri (1689—1770). Hofkerk te Dresden. Gebouwd 1738—1754.

Sluiten